GENEL
MEHMET MOLLAİSMAİLOĞLU Tarafından Tarihinde yazıldı
Bu yazı 5.410 defa okundu

Tehlikeli İş Kolları


    AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER YÖNETMELİĞİ

    Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından

    Resmi Gazete Tarihi: 16/06/2004

    Resmi Gazete Sayısı: 25494

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam ve Dayanak

    Amaç

    Madde 1 – Bu Yönetmelik, hangi işlerin ağır ve tehlikeli işlerden sayılacağına, kadınlarla 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçilerin hangi çeşit ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılabileceklerine ilişkin hükümleri belirler.

    Kapsam

    Madde 2 – Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren işyerlerinde ve EK-I deki çizelgede belirtilen ağır ve tehlikeli işler için uygulanır.

    Dayanak

    Madde 3 – Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 85 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    İKİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

    Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçiler

    Madde 4 – (Değişik madde: 23/10/2004 – 25622 S.R.G. Yön/1.mad) *1* 16 yaşını doldurmamış genç işçilerin ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılması yasaktır.

    EK-1 deki çizelgede, karşısında (K) harfi bulunmayan işlerde kadınlar ve (Gİ) harfleri bulunmayan işlerde de 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçiler çalıştırılamaz.

    Ancak; ihtisas ve meslek öğrenimi veren okulları bitirip bu işi meslek edinmiş kadınlar ihtisas ve mesleklerine uygun ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılabilir.

    İhtisas ve meslek öğrenimi veren okulları bitirip bu konudaki işi meslek edinmiş 16 yaşını doldurmuş genç işçiler ise, sağlığı, güvenliği ve ahlâkının tam olarak güvenceye alınması şartıyla ihtisas ve mesleklerine uygun ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılabilir.

    İlgili Bakanlıklarca yeterliliği kabul edilen kursları bitirip, o işi meslek edinmiş olan kadınlar ile 16 yaşını doldurmuş genç işçiler EK-1’deki çizelgede 36 ncı sırasından 66 ncı sırasına kadar (66 dahil) belirtilen işlerde çalıştırılabilir.

    EK-1 deki çizelgede karşısında (Gİ) harfleri bulunan işlerde genç işçi çalıştırılması halinde, 6/4/2004 tarihli ve 25425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri göz önünde bulundurulur.

    Sağlık Raporu

    Madde 5 – Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçiler (kadınlar dahil) ile 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçilerin işe girişlerinde, işin niteliğine ve şartlarına göre bedence bu işlere elverişli ve dayanıklı olduklarının fizik muayene ve gerektiğinde laboratuvar bulgularına dayanılarak hazırlanan hekim raporu ile belirlenmesi zorunludur. İşin devamı süresince de bu işlerde çalıştırılmalarında bir sakınca olmadığının 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçiler için en az 6 ayda bir, diğerleri için de en az yılda bir defa hekim raporu ile tespiti zorunludur. Bu raporlar işyeri hekimi, (Değişik ibare: 07/03/2010 – 27514 S.R.G. Yön/1.mad) işyeri sağlık ve güvenlik birimi, ortak sağlık ve güvenlik birimi, işçi sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde sırasıyla en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu, Sağlık Ocağı, (Ek ibare: 07/03/2010 – 27514 S.R.G. Yön/1.mad) veya 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun gereği sağlık ocağının kaldırıldığı yerlerde aile hekimi, Hükümet veya belediye hekimleri tarafından verilir.

    Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenen Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara Ait İşe Giriş / Periyodik Muayene Formu örneği EK-II de verilmiştir.

    Sağlık raporu alınmamış herhangi bir işçinin ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılması yasaktır. İşçilerin gerek ilk işe girişlerinde gerekse periyodik muayenelerinde belirlenen sağlık durumları ile diğer gerekli bilgiler bu raporlara işlenir.

    Bu raporlar, teftiş esnasında İş Müfettişlerine her istenildiğinde gösterilmek üzere işveren veya yetkilisi tarafından, gizliliğine halel gelmeyecek bir surette işyerlerindeki özlük dosyalarının kişisel sağlık bölümünde saklanır.

    İşyeri hekimi tarafından verilen rapora itiraz halinde, işçi en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesi Sağlık Kurulunca muayeneye tabi tutulur. Verilen rapor kesindir.

    İşyerinden ilişkileri kesilerek yeni bir işe giren işçilerin bu raporları veya örnekleri yeni işveren veya vekilinin isteği halinde o işyerine gönderilir.

    Kadın İşçilerin Özel Günleri

    Madde 6 – Kadınlar, ay hali günlerinde ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamazlar. Bu günlerin sayısı 5 gün olarak hesap edilir. Daha fazlası için hekim raporuna göre hareket edilir.

    Ay halinin başlangıcı işçinin ihbar tarihidir.

    Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılan işçilere ait kimlik bilgilerinin saklanması (Değişik başlık: 03/04/2012 – 28253 S.R.G. Yön./1. md.)

    Madde 7 – (Değişik madde: 03/04/2012 – 28253 S.R.G. Yön./1. md.)

    İşveren veya vekili, ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırdığı işçilerin adı, soyadı ve T.C. kimlik numaraları, doğum yeri ve doğum tarihlerini belirten bir listeyi saklayarak, bunları İş Müfettişlerinin her isteyişinde göstermekle yükümlüdür.

    Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılmama Durumu

    Madde 8 – Bu Yönetmelikte belirtilen şartlara aykırı olarak, ağır ve tehlikeli işlerde kadın ve genç işçi çalıştırıldığının veya çalışan işçinin sağlık durumu itibariyle böyle bir işte çalıştırılmamasının gerektiğinin tespiti halinde, bu işçiler ağır ve tehlikeli işlerde çalışmaktan alıkonulur.

    Ağır ve Tehlikeli İşlere Ait Çizelge

    Madde 9 – Hangi işlerin ağır ve tehlikeli işlerden sayılacağı, kadınlarla 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçilerin hangi çeşit ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılabilecekleri EK-I deki çizelgede gösterilmiştir.

    Kapsam Belirleme

    Madde 10 – EK-I deki çizelgede yer almayan herhangi bir işin ağır ve tehlikeli işlerden sayılıp sayılmayacağı konusunda karar vermeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilidir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Son Hükümler

    Geçici Madde 1 – Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce alınmış olan Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara Ait Sağlık Raporu geçerlidir.

    Yürürlük

    Madde 11 – Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

    EKLER

    EK – I

    AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERE AİT ÇİZELGE

    Sütun 1 : Kadınların çalıştırılabilecekleri işler

    Sütun 2 : 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçilerin çalıştırılabilecekleri işler

    Sütün 1 Sütun 2

    ARAMA VE SONDAJ İŞLERİ

    1 Petrol, tabii gaz, su, her çeşit maden, maden filizleri

    ve mineralleri arama ve her çeşit sondaj işleri, (Bu

    işlerin yalnız yer üstünde yapılan yardımcı hizmetlerin

    de kadın ve genç işçi çalıştırılabilir). ___ ___

    2 Petrol, tabii gaz, su ve her çeşit maden ve maden

    filizleri ve mineralleri ile taş, toprak, kum ve benzeri

    maddelerin çıkarılması ve üretimi işleri. ___ ___

    3 Petrol, tabii gaz, su, her çeşit maden ve maden filizleri

    mineralleri ile taş, toprak, kum ve benzeri maddelerin

    çıkartılması ile üretimi işlerinin yapılmasında tamamlayıcı

    nitelikte olan kırma, yıkama, zenginleştirme, taşıma,

    depolama ve benzeri işler (Elle yapılan basit ayıklama

    işlerinde kadın çalıştırılabilir). ___ ___

    METALURJİ SANAYİİ İLE İLGİLİ İŞLER

    4 Metallerin ve metalsilerin filiz ve minerallerden

    itibaren pirometalurjisel, kimyasal, elektrolitik

    usullerle üretimi işleri ve bunlarla ilgili işler. ___ ___

    5 Metallerin ve metalsilerin eritilmesi, saflaştırılması,

    alaşımlarının üretimi ve bu maksatlarla yapılan her

    çeşit işler. ___ ___

    6 Metal ve alaşımlarının, metalsi ve alaşımlarının her

    çeşit döküm (adi döküm, pres döküm, enjeksiyon döküm gibi)

    ve haddeleme, presleme suretiyle sıcak ve soğuk olarak

    şekillendirilme işleri. ___ ___

    7 Font, çelik ve diğer madenlerin ve alaşımlarının

    eritilip potalara dökülmek sureti ile çeşitli

    eşyaların imali işleri. ___ ___

    8 Metal ve alaşımlarına, metalsi ve alaşımlarına (Külçe,

    takoz, biyet halinde veya şekillendirilmiş olanlarına)

    uygulanan ısıl işlemleri (Tav, su verme ve benzeri

    işlemler). ___ ___

    9 Kükürdün eritme yoluyla üretimi, öğütülmesi ambalajı ve

    depolanması ve bunlarla ilgili işler. ___ ___

    TAŞ VE TOPRAK SANAYİİ İLE İLGİLİ İŞLER

    10 Taş ocaklarında her çeşit taşın çıkartılması ve işlenmesi

    işleri (Kırma, kesme, taşıma, öğütme, yontma, cilalama

    ve benzeri işler). ___ ___

    11 Çimento fabrikalarında ve taş ocaklarında; dinamitleme,

    konkasör ve yağcılığı, konkasöre vagon devirme ve monitör

    havai hat yağcılığı ekskavatör işleri ile çimento

    üretiminde kalker stoklanması, kalsinatör, klinker

    elevatörü, ambalaj, gezer vinç, kaynak, santralde ocakçılık

    ve külcülük, ocak ve fırın duvarcılığı ve tamirciliği,

    yükleme ve boşaltma, su kulesi, baca ve boya tamiri,

    gezer vinç yolları, kanalizasyon ve bakım işleri. ___ ___

    12 Kireç ve alçı taşının yakılması ve bunları öğütme ve

    eleme işleri. ___ ___

    13 Toprağın pişirilmesi suretiyle imal olunan kiremit,

    tuğla, ateş tuğlası, boru, pota, künk ve benzeri

    inşaat ve mimari malzeme işleri. K Gİ

    14 (Mülga ibare: 07/03/2010 – 27514 S.R.G. Yön/2.mad)    fayans, porselen ve seramik

    imaline ait işler. K Gİ

    15 Cam, şişe, optik ve benzeri malzeme fabrika ve

    imalathanelerinde üretime ilişkin işler ve bunların

    işlenmesine ait işler. K Gİ

    16 13, 14 ve 15 numaralı bentlerde belirtilen işlerden

    fırın işleri ile silis tozları saçan işler. ___ ___

    METAL VE METALDEN MAMUL EŞYA SANAYİİ İLE İLGİLİ İŞLER

    17 Ağır saç levhaları bağlama, perçinleme ve presleme

    işleri ile kalafat işleri, kara, deniz ve hava

    taşıtlarının tamir veya imalinde kullanılan

    malzemenin özellikleri itibariyle bir kişi

    tarafından idare edilemeyen işler. ___ ___

    18 Gemi inşaat ve tamiratında iskele, dikme ve kızak

    işleri ile vinçler, iş iskeleleri, bumbalar,

    direkler, demir ve zincirler ve benzeri teçhizatlara

    ait işler. ___ ___

    19 İskeleler, çarpantlar, köprüler, motorlar, makinalar,

    kazanların imali ve bunların montajı ile işletilmesi

    işleri. ___ ___

    20 Demir tel ve çubuktan malzeme imalatı işleri (Çivi,

    zincir, vida vb. gibi). K ___

    21 Demiri ısıtıp döverek şekillendirme veya presleme

    suretiyle çeşitli eşya imali işleri. ___ ___

    22 Soğuk demircilik ve her çeşit kaynak işleri (Oksijen,

    elektrik, punta ve dikiş kaynağı işleri gibi). ___ ___

    23 Altın, gümüş, bakır, pirinç, alüminyum ve benzeri

    malzemeden eşya imalatı işleri (Mutfak ve ev eşyası

    ile süs eşyası imalatında kadın ve genç işçi

    çalıştırılabilir). ___ ___

    24 Kurşun kaynak işleri, seri ve devamlı lehim işleri

    (Radyo, televizyon, elektrik ve elektronik cihazların

    imalinde ve onarımında yapılan seri ve devamlı lehim

    işlerinde kadın çalıştırılabilir). ___ ___

    25 10 kg’yi aşan tornacılık, tesviyecilik gibi talaşlı

    imalat ve taşlama işleri. ___ ___

    26 Her türlü madeni ve fiber optik kablo imali, çelik

    ve benzeri malzemelerden tel, şerit gibi soğuk

    haddeleme, imali işleri. ___ ___

    27 Muharrik kuvvetle işleyen tam otomatik soğuk

    şekillendirme tezgahlarında yapılan işler. K ___

    28 Metal yüzeylerde yapılan,mekanik ve kimyasal temizlik

    işleri ile elektroliz yolu ile yapılan koruyucu

    kaplama (Nikelaj, kromaj ve kadmiyum kaplama vb.)

    sıcak daldırma yolu ile yapılan koruyucu kaplama

    (Kurşun,kalay,çinko vb.) çeşitli kimyasal maddelerle

    yapılan diğer koruyucu kaplama (fosfatlama, eloksal vb.)

    teflon ve emaye işleri. ___ ___

    AĞAÇ VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA SANAYİİ İLE İLGİLİ İŞLER

    29 Muharrik kuvvetle çalışan her türlü bıçaklar

    ve testereler ile kesici, yontucu, soyucu,

    delici makinalar ve hızarlarla yapılan işler. ___ ___

    30 Kurutma işleri, yapıştırma işler, kontraplak,

    kontrtabla, yonga ağaçtan mamul suni tahta ve

    pvc yüzey kaplamalı suni tahta imali işleri ile

    emprenye işleri. K Gİ

    YAPI İŞLERİ

    31 Bina, duvar, set, baraj, yol, demiryolu,

    köprü, tünel, metro, her türlü raylı sistem,

    iskele, liman, marina, dalgakıran, balıkçı

    barınağı, hava alanı, havai hat, çelik

    konstrüksiyon yapı kanalizasyon, yağmur suyu

    drenajı ve her türlü drenaj sistemleri, kanal,

    kanalet, foseptik, kuyu, havuz, spor tesisleri,

    her türlü sondaj işleri, her nevi yer üstü ve

    yer altı inşaat, su üstü ve su altı inşaatları,

    her türlü temel inşaatı işleri (Ankrajlı istinat

    duvarı, fore kazık yapımı, palplanşlı çalışmalar vb. ),

    yıkım işleri, arazi ölçüm, etüt, araştırma, her

    çeşit onarım ve güçlendirme ve benzeri işler ve bu

    işler için gerekli araç, malzeme, sabit tesis ve

    ekipmanın kullanılması işleri (Teknik hizmetler

    ve yardımcı işlerde kadın ve genç işçi çalışabilir). ___ ___

    32 Her türlü prefabrik yapı elemanı (pabuç, kolon,

    kiriş, aşık, mertek gibi) üretimi ve yerinde montajı

    işleri. ___ ___

    33 Çimento ve betondan eşya ve inşaat malzemesi (Bina,

    karayolu, demiryolu, köprü, baraj ve benzeri üst

    yapılarla, her türlü alt yapılar ve tünellerde

    kullanılan elemanlar) imali ve tatbikatı. ___ ___

    34 Beton, asfalt, çimento, alçı ve kireç gibi yapı

    malzeme ve maddelerinin üretimi, işlenmesi,

    bunlardan elde edilen yarı mamul ve mamul ürünlerin

    hazırlanması ve yerinde uygulanmasına ait işler. ___ ___

    35 Her türlü zeminin hafriyatı, yarma ve doldurulma işleri. ___ ___

    KİMYA SANAYİ İLE İLGİLİ İŞLER

    36 Klorür asidi, sülfat asidi, nitrat asidi vb.

    her çeşit tahriş edici ve yakıcı asitler ile

    sodyum ve potasyum hidroksit, amonyak gibi her

    türlü alkalilerin üretimi ve bunlarla yapılan işler. ___ ___

    37 Aldehitler, ketonlar, eterler, karbon sülfür,

    analin, alkoller, solventler, tinerler, trikloretilen

    ve benzerleri gibi ve parlayıcı maddelerin imali ve

    bunlarla yapılan işler. ___ ___

    38 Ham petrol ve katranların distilasyonu, bitum, madeni

    yağlar ve her türlü akaryakıt ve rafinasyon işleri (

    Maddelerin küçük mikyaslarda yağlama,silme işleri gibi

    kullanılmasına ilişkin işlerde kadın ve genç işçiler

    çalıştırılabilir). ___ ___

    39 Odun ve kömürlerin gazlaştırılmaları, koklaştırılmaları

    ve bunlardan elde edilen bitum, katran gibi ara ve art

    ürünlerin distilasyonu işleri. ___ ___

    40 Doğal gaz, Likit petrol gazı, hava gazı, bio gaz, ve

    asetilen gazı gibi her türlü gaz üretimi, stoklanması

    ve arz işleri. ___ ___

    41 Asfalt ile dam tecrit maddeleri ve yağlamaya özgü,

    olup petrol rafinerilerinde elde edilemeyen sıvı

    ve katı yağların imali işleri. ___ ___

    42 Her türlü patlayıcı madde ve mühimmatın imali,

    depolanması ve nakli işleri. ___ ___

    43 Her türlü zehirli gazların ve savaş gazlarının

    üretimi, kullanılması, depolanması ve nakli işleri. ___ ___

    44 Aktif kömürlerin, diğer aktif maddelerin,ve çeşitli

    kimyasal maddelerin emprenyasyon işleri. ___ ___

    45 Her türlü patlayıcı maddenin kullanıldığı işler ile

    toz ve gaz maskeleri, koruyucu başlık, elbiseler ile

    diğer koruyucuların kullanılması zorunluluğu bulunan

    işler. ___ ___

    46 Piroteknik malzemesi hazırlama ve imali işleri

    (Aydınlatma ve işaret fişekleri, havai fişekler şenlik

    maytapları,tabanca mantarı benzerleri). ___ ___

    47 (Mülga sıra: 07/03/2010 – 27514 S.R.G. Yön/2.mad)

    48 (Mülga sıra: 07/03/2010 – 27514 S.R.G. Yön/2.mad)

    49 Her türlü organik ve anorganik zehirli veya tahriş edici

    maddelerle boya ve vernik imali ve bunlardan meydana gelen

    zehirli ve tahriş edici boyaların kullanılması işleri. ___ ___

    50 Kimyasal gübrelerin üretimi ve depolanması işleri. ___ ___

    51 Selülozik,sentetik ve her çeşit boya imali işleri. ___ ___

    52 Sellüloit imali ve lak nitrosellülozu ile yapılan

    çeşitli kimyasal maddelerin imali işleri. ___ ___

    53 Ensektisit, rodentisit ve tarımsal mücadele ilaçları

    hazırlanması, üretimi ve depolanması işleri. ___ ___

    54 Flor, klor, brom, iyot üretimi ve bunların zarar verici

    türevlerinin imali işleri. Flor, klor, brom, iyot

    üretimi ve bunların zarar verici türevlerinin imali işleri. ___ ___

    55 Organik ve anorganik pigmentlerin imali işleri. ___ ___

    56 İnsan sağlığına zarar verici kimyasal maddelerin

    üretimi, yükleme, boşaltma ve nakli işleri. ___ ___

    57 Akümülatör imali ve seri olarak akümülatörlerin

    bakım ve şarj işleri. ___ ___

    58 Uyuşturucu maddelerin imali işleri. K ___

    59 Bitkisel ve hayvansal yağların üretimi ve bunlardan

    yapılan maddelerin imaline ilişkin işler (Karbon

    sülfür gibi parlayıcı veya tahriş edici solventlerle

    yapılan prine ve benzeri yağlı maddelerden ekstraksiyon

    yolu ile yağ üretimi işlerinde ekstraksiyon kademelerinde

    kadın ve genç işçi çalıştırılamaz). K Gİ

    60 (Mülga sıra: 07/03/2010 – 27514 S.R.G. Yön/2.mad)

    61 Tabakhaneler ile her çeşit deri fabrika ve

    imalathanelerinde tabaklama, nakil ve depolama işleri. ___ ___

    62 Tüylü olarak kullanılacak derileri hazırlama işleri. K ___

    63 (Mülga sıra: 07/03/2010 – 27514 S.R.G. Yön/2.mad)

    64 Ham kürkleri işleme ve boyama işleri. K ___

    65 Kauçuk ve lastik sanayiinde,lastik hamurunun hazırlanmasından

    her çeşit şekillendirilmiş mamul yapımına kadar bütün işler

    (Lastik hamurunun hazırlanmasında kadın çalıştırılamaz). K ___

    66 Plastik maddelerin şekillendirilmesi ve plastik eşya

    imali işleri.(pvc’nin imali ve pvc’den mamül eşyaların

    yapımında genç işçi çalıştırılamaz) K Gİ

    İPLİK,DOKUMA VE GİYİM SANAYİ İLE İLGİLİ İŞLER

    67 Çırçır fabrikalarındaki işler. K Gİ

    68 (Mülga sıra: 07/03/2010 – 27514 S.R.G. Yön/2.mad)

    69 Pamuk,keten,yün ipek ve benzerleriyle bunların

    döküntülerinin hallaç haşıl, tarak, presleme ve kolalama

    işleri. K ___

    70 (Mülga sıra: 07/03/2010 – 27514 S.R.G. Yön/2.mad)

    71 (Mülga sıra: 07/03/2010 – 27514 S.R.G. Yön/2.mad)

    72 Her türlü ilkel ve mamul maddelerin temizlenmesi,

    boyanması, gazlanması, ağartılması, basılması ve

    hazır hale getirilmesi işleri. K ___

    73 Suni ipek imalinde hazırlama ve üretme işleri. K ___

    74 (Mülga sıra: 07/03/2010 – 27514 S.R.G. Yön/2.mad)

    imali (Kord bezi, yelken bezi, çadır bezi çuval bezi vb.). K ___

    75 (Mülga sıra: 07/03/2010 – 27514 S.R.G. Yön/2.mad)

    76 Linolyum ve diğer sert satıhta zemin döşemeleri,

    suni deri (Plastik hariç muşamba ve kaplanmış kumaşlar,

    hasır, lif ve sair keçeler, paspaslar ve her türlü

    elyaftan vatka ve koltukçuluk malzemesi imali işleri),

    bu ürünlerin döküntü ve paçavralarının elyaf haline

    getirilmesi işleri. ___ ___

    77 (Mülga sıra: 07/03/2010 – 27514 S.R.G. Yön/2.mad)

    78 (Mülga sıra: 07/03/2010 – 27514 S.R.G. Yön/2.mad)

    KAĞIT VE SELÜLOZ SANAYİİ İLE İLGİLİ İŞLER

    79 Kağıt hamuru ve odun hamuru üretimi işleri. K Gİ

    80 Selüloz üretimi işleri. K Gİ

    81 Kağıt ve selüloz üretiminde klor, hipoklorit,

    kükürt dioksit, hiposulfit gibi tahriş edici ve

    zararlı maddelerin üretimi ile çözeltilerinin

    hazırlanması, kullanılması ve geri kazanılması

    işleri. ___ ___

    82 (Mülga sıra: 07/03/2010 – 27514 S.R.G. Yön/2.mad)

    83 (Mülga sıra: 07/03/2010 – 27514 S.R.G. Yön/2.mad)

    84 (Mülga sıra: 07/03/2010 – 27514 S.R.G. Yön/2.mad)

    85 (Mülga sıra: 07/03/2010 – 27514 S.R.G. Yön/2.mad)

    86 (Mülga sıra: 07/03/2010 – 27514 S.R.G. Yön/2.mad)

    87 (Mülga sıra: 07/03/2010 – 27514 S.R.G. Yön/2.mad)

    88 (Mülga sıra: 07/03/2010 – 27514 S.R.G. Yön/2.mad)

    89 (Mülga sıra: 07/03/2010 – 27514 S.R.G. Yön/2.mad)

    90 (Mülga sıra: 07/03/2010 – 27514 S.R.G. Yön/2.mad)

    91 (Mülga sıra: 07/03/2010 – 27514 S.R.G. Yön/2.mad)

    92 Her türlü canlı hayvanın kesilmesi, işlenmesi

    ambalajlanması, sakatat tesislerindeki işler

    (Ambalaj ve paketleme işlerinde kadın işçi çalıştırılabilir). ___ ___

    93 (Mülga sıra: 07/03/2010 – 27514 S.R.G. Yön/2.mad)

    94 (Mülga sıra: 07/03/2010 – 27514 S.R.G. Yön/2.mad)

    95 Deniz ve göl tuzlalarıyla kaya tuzu işletmelerinde

    yapılan üretim, rafine, ambalajlama, doldurma

    ve taşıma işleri. ___ ___

    96 (Mülga sıra: 07/03/2010 – 27514 S.R.G. Yön/2.mad)

    97 (Mülga sıra: 07/03/2010 – 27514 S.R.G. Yön/2.mad)

    98 (Mülga sıra: 07/03/2010 – 27514 S.R.G. Yön/2.mad)

    TÜTÜN SANAYİİ İLE İLGİLİ İŞLER

    99 Balyaların depolara taşınması ve istiflenmesi

    işleri. ___ ___

    100 İmalathane ve depolardaki aktarma işleri. ___ ___

    101 (Mülga sıra: 07/03/2010 – 27514 S.R.G. Yön/2.mad)

    102 Buhar, gaz ve sair muharrik kuvvet üretimiyle ilgili

    işler. ___ ___

    103 Elektriğin üretimi, nakli ve dağıtımı işleri, elektrik

    bakım ve onarım işleri. ___ ___

    104 Hareket halinde bulunan makine, motor ve aksamı ile

    transmisyon tertibatının yağlanması, tamiri ve temizlenmesi

    gibi işler ve benzeri işler. ___ ___

    NAKLİYE BENZERİ İŞLER

    105 Araçsız olarak yirmi beş kilodan yukarı ağırlık

    taşıma, boşaltma ve yükleme işleri. ___ ___

    106 El arabası gibi araçlarla elli kilodan yukarı ağırlık

    taşıma, boşaltma ve yükleme işleri. ___ ___

    107 Üç ve dört tekerlekli ve pedallı arabalarla altmış

    kilodan yukarı ağırlık taşıma, boşaltma ve yükleme

    işleri. ___ ___

    108 En çok %10 rampalı yerlerde vagonetlerle üç yüz kilodan

    yukarı ağırlık taşıma, boşaltma ve yükleme işleri. ___ ___

    109 Gaz, petrol, su ve benzeri maddelerin her çeşit boru

    vasıtasıyla taşınması ve bu nakil hatlarında yapılan

    bakım, onarım, tamirat ve benzeri işler. ___ ___

    110 (Mülga sıra: 07/03/2010 – 27514 S.R.G. Yön/2.mad)

    111 (Mülga sıra: 07/03/2010 – 27514 S.R.G. Yön/2.mad)

    112 (Mülga sıra: 07/03/2010 – 27514 S.R.G. Yön/2.mad)

    TARIM VE HAYVANCILIK İŞLERİ

    113 Denizlerde göllerde ve nehirlerde balık ve diğer

    hayvanların ve bitkilerin avlanması, toplanması,

    üretilmesi, (bunlardan elde edilecek ürün ve yan ürünler)

    ve dalyan işleri. ___ ___

    114 (Mülga sıra: 07/03/2010 – 27514 S.R.G. Yön/2.mad)

    115 (Mülga sıra: 07/03/2010 – 27514 S.R.G. Yön/2.mad)

    116 Tarım ilaçları kullanımı işleri ___ ___

    ARDİYE VE ANTREPOCULUK

    117 Ardiyeler, antrepolar, umumi mağazalar ve

    iskelelerde yapılan her türlü ambarlama,

    depolama, yükleme ve boşaltma işleri. ___ ___

    HABERLEŞME

    118 Posta, telefon, telgraf, telsiz, radyo, televizyon

    gibi iletişim araçları için yapılan her türlü yapım,

    (Değişik ibare: 07/03/2010 – 27514 S.R.G. Yön/2.mad)

    bakım, onarım ve altyapı işleri, işleri. ___ ___

    ÇEŞİTLİ İŞLER

    119 Asbest tozları ile yapılan her çeşit imalat

    ile (Dam tecrit malzemesi, çimento ve asbest

    esaslı borular, kauçuklu ve plastikli yer döşemeleri

    imali, çeşitli sanayi ürünleri, kişisel koruyucular

    gibi) asbest hamuru hazırlama ve şekillendirme işleri. ___ ___

    120 Sünger avcılığı işleri. ___ ___

    121 Süngerleri temizleme, yıkama, beyazlatma ve

    boyama işleri. K ___

    122 İtfaiye işleri. ___ ___

    123 Ocakçılık, ateşçilik işleri ile ocak ve baca

    temizleme işleri. ___ ___

    124 (Mülga sıra: 07/03/2010 – 27514 S.R.G. Yön/2.mad)

    125 Kanalizasyon ve fosseptik işleri. ___ ___

    126 Her türlü çöp ve atık maddeler (toplanması,

    taşınması, depolanması, işlenmesi, yok edilmesi vb.)

    ile ilgili işler. K ___

    127 (Mülga sıra: 07/03/2010 – 27514 S.R.G. Yön/2.mad)

    128 Bataklık kurutma, su altı ve toprak altı işleri ile

    suya girilerek yapılan her türlü işler. ___ ___

    129 Düşme ve kayma tehlikesi olan yüksek yerlerde yapılan

    her türlü işler. ___ ___

    130 Radyoloji işleri ile radyum ve radyo aktif maddelerle

    ve radyasyon yayan her türlü cihazla (Çeşitli röntgen,

    magnetik rezonans ve benzeri elektronik cihazlar)

    çalışılan işler. K ___

    131 Vahşi veya zehirli hayvan bulunduran bahçelerdeki ve

    hayvan terbiyesi yapılan yerlerdeki her türlü işler. K ___

    132 (Mülga sıra: 07/03/2010 – 27514 S.R.G. Yön/2.mad)

    133 Her türlü mürekkep (Mülga ibare: 07/03/2010 – 27514 S.R.G. Yön/2.mad)

    imali işleri. K Gİ

    134 (Mülga sıra: 07/03/2010 – 27514 S.R.G. Yön/2.mad)

    135 (Mülga sıra: 07/03/2010 – 27514 S.R.G. Yön/2.mad)

    136 Hayvan tahniti işleri. K ___

    137 Kemik, boynuz, tırnak ve hayvan kanı ile

    ilgili üretim işleri. K ___

    138 (Mülga sıra: 07/03/2010 – 27514 S.R.G. Yön/2.mad)

    139 Metalden matbaa harfi imali ve

    klişe imali işleri. ___ ___

    140 Deri sanayiinde mamul derilere yüz ve fantezi

    fason yapma ve derileri perdahlama işleri. K ___

    141 Makinasız deniz nakil araçlarında (Mavna, şat

    ve benzerleri) yapılan bütün işler. K ___

    142 Yüzer vinç ve taraklarda yapılan işler. ___ ___

    143 Hava alanlarındaki uçuşa hazırlık işleri ile yer

    hizmetleri ve bakım işleri. K ___

    144 Uçaklarda yapılan bütün işler ve uçaklarla

    yapılan ilaçlama ve yangın söndürme işleri. K ___

    145 (Mülga sıra: 07/03/2010 – 27514 S.R.G. Yön/2.mad)

    146 Kara, demiryolu, deniz ve göl taşıt araçları için

    bakım, ikmal, onarım ve park yerlerinde yapılan işler. K ___

    147 (Mülga sıra: 07/03/2010 – 27514 S.R.G. Yön/2.mad)

    148 Her türlü siloculuk işleri. K ___

    149 Matbaacılık işleri (Her türlü basım işleri,

    (Mülga ibare: 07/03/2010 – 27514 S.R.G. Yön/2.mad) ). K ___

    150 (Mülga sıra: 07/03/2010 – 27514 S.R.G. Yön/2.mad)

    151 (Mülga sıra: 07/03/2010 – 27514 S.R.G. Yön/2.mad)

    152 Her türlü katı ve sıvı ara ürün ve nihai ürünlerin

    ambalajlanması, paketlenmesi ve dolumu işleri. K ___

    153 Deri, suni deri, plastik, ağaç ve diğer malzemelerden

    mamul her türlü ayakkabı, terlik ve benzerleri

    imalat işleri. K ___

    EK – II

    AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERDE ÇALIŞACAKLARA AİT İŞE GİRİŞ / PERİYODİK MUAYENE FORMU

    İŞYERİNİN

    Sicil no:

    Unvanı:

    Adresi:

    Tel ve faks:

    İŞÇİNİN

    Adı ve soyadı:

    Cinsiyeti:

    Eğitim durumu:

    Medeni durumu:       Çocuk sayısı:

    Ev Adresi:

    Tel:

    Mesleği:

    Yaptığı iş:

    Çalıştığı bölüm:

    Daha önce çalıştığı yerler:

    İşkolu          Yaptığı iş      Giriş-çıkış tarihi

    1.

    2.

    3.

    Özgeçmişi:

    Kan grubu:

    Konjenital/kronik hastalık:

    Bağışıklama:

    – Tetanoz:

    – Hepatit:

    – Diğer:

    Soygeçmişi:

    Anne         Baba      Kardeş      Çocuk

    TIBBİ ANAMNEZ:

    1. Son bir yıl içinde aşağıdaki yakınmalardan herhangi birini geçirdiniz mi?

             Hayır      Evet      Tarih

    – Balgamlı öksürük

    – Nefes darlığı

    – Göğüs ağrısı

    – Çarpıntı

    – Sırt ağrısı

    – İshal veya kabızlık

    –   Eklemlerde ağrı

    –   Diğer (Belirtiniz)

    2. Son bir yıl içinde aşağıdaki hastalıklardan herhangi birini geçirdiniz mi?

             Hayır       Evet      Tarih

    – Kalp hastalığı

    – Şeker hastalığı

    – Böbrek rahatsızlığı

    – Sarılık

    – Mide veya oniki parmak ülseri

    – İşitme kaybı

    – Görme bozukluğu

    – Sinir sistemi hastalığı

    – Deri hastalığı

    –   Besin zehirlenmesi

    –   Diğer (Belirtiniz)

    3. Son bir yıl içinde hastanede yattınız mı?

    Hayır      Evet   ise tanı                     

    4. Son bir yıl içinde önemli bir ameliyat geçirdiniz mi?

    Hayır      Evet   ise nedir                     

    5. Son bir yıl içinde iş kazası geçirdiniz mi?

    Hayır      Evet ise nedir                     

    6. Son bir yıl içinde Meslek Hastalıkları Hastanesi’ne gittiniz mi?

    Hayır      Evet ise tanı                     

    7. Son bir yıl içinde Maluliyet aldınız mı?

    Hayır      Evet ise nedir ve oranı                  

    8. Şu anda herhangi bir tedavi görüyor musunuz?

    Hayır       Evet ise nedir                     

    9. Sigara içiyor musunuz?

    Hayır

    Bırakmış   ……….ay/yıl önce      ………….ay/yıl içmiş   ………..adet/gün içmiş

    Evet      ……….yıldır      …………..adet/gün

    10. Alkol alıyor musunuz?

    Hayır

    Bırakmış   …………..yıl önce      …………..yıl içmiş      …………….sıklıkla içmiş

    Evet      ……………yıldır      …………..sıklıkla

    FİZİK MUAYENE SONUÇLARI:

    a) Duyu organları

       – Göz

       – Kulak-Burun-Boğaz

       – Deri

    b) Kardiyovasküler sistem muayenesi

    c) Solunum sistemi muayenesi

    d) Sindirim sistemi muayenesi

    e) Ürogenital sistem muayenesi

    f) Kas-iskelet sistemi muayenesi

    g) Nörolojik muayene

    ğ) Psikiyatrik muayene

    h) Diğer

    -TA:   /   mm-Hg

    -Nb:      / dk.

    -Boy:       Kilo:      BMI:

    LABORATUVAR BULGULARI:

    a) Biyolojik analizler

    – Kan

    – İdrar

    b) Radyolojik analizler

    c) Fizyolojik analizler

    – Odyometre

    – SFT

    d) Psikolojik testler

    e) Diğer

    KANAAT VE SONUÇ:

    1-

    .işinde/işyerinde bedenen çalışmaya elverişlidir.

    2- Raporda işaret edilen arızalar tedavi edilmek koşuluyla elverişlidir.

       İMZA                  TARİH: …….. / ……… / ………………

    PERİYODİK MUAYENELER:

    (Bu kısma, meslek hastalıkları da dikkate alınarak periyodik muayene sonuçları yazılacaktır. Periyodik muayenede yapılan tetkiklerin sonuçları rapor ekinde bulunacaktır.)

   


Yorumları Görüntüle
Hiç yorum yapılmamış.