GENEL
MEHMET MOLLAİSMAİLOĞLU Tarafından Tarihinde yazıldı
Bu yazı 6.068 defa okundu

Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında Mal Teslimlerinde KDV Uygulamaları


I- GİRİŞ

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre, 2013 yılı ihracat tahmini 153,5 milyar dolar, ithalat tahmini ise 251,5 milyar dolardır. Buna göre 2013 yılı dış ticaret açığı 98 milyar dolar olup ihracatın ithalatı karşılama oranı % 60 civarındadır.

Dış ticaretimizin ulaştığı seviye sevindirici olmakla birlikte, ihracatın ithalatı karşılama oranın % 60 olması ülke için riskli bir durumdur. Bu tablonun düzeltilmesi gerekmektedir.

II- İHRACAT TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNALARI

A- İHRACAT İSTİSNASI

KDV Kanunu’nun 11. maddesi ile ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler KDV’den müstesnadır.

Ayni Kanun’un 32. maddesinde; bu Kanun’un 11. maddesi uyarınca vergiden istisna edilmiş bulunan işlemlerle ilgili fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV’nin, mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanacak KDV’den indirileceği, vergiye tabi işlemlerin mevcut olmaması veya hesaplanan verginin indirilecek vergiden az olması hallerinde indirilemeyen KDV’nin, Maliye Bakanlığı’nca tespit edilecek esaslara göre bu işlemleri yapanlara iade olunacağı hükme bağlanmıştır.

Avrupa Birliği’nin benimsediği destinasyon prensibine göre malların varış ülkesinde vergilendirilmesi ilkesi benimsenmiştir. Bu nedenle ihraç edilen mal ve hizmetler üretildikleri yerlerde vergi dışı kalmakta, ithal edilen ülkelerde ise vergilendirilmektedir.

Yukarıya alınan Kanun hükümleri uyarınca, ihracat teslimleri tam istisna kapsamında olup, her türlü KDV yükünden arındırılması söz konusudur.

B- İHRACAT KAYDIYLA TESLİM

3065 sayılı KDV Kanunu’nun 11/1-c maddesine göre ihraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından ihracatçılara teslim edilen mallara ait KDV, ihracatçılar tarafından ödenmez, mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak ilgili dönem beyannamesinde beyan edilen bu vergi, vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunmakta ve ihracatçılara teslim edilen malların, teslim tarihini takip eden ay başından itibaren 3 ay içinde ihraç edilmesi halinde ise tecil edilen vergi terkin edilmektedir.

Bu sistemin esası, ihracatta finansman kolaylığını sağlamaktır. Bu yöntemde mal teslimi dolayısıyla ihracatçıya iade yapılmamakta, ihracat sonucu iade edilecek KDV miktarını ihracat istisnası fiili ihracattan bir önceki aşama olan imalat aşamasına çekmektedir.

İmalatçının yurt içi teslimleri, işçi istihdamı, elektrik, doğalgaz, sosyal güvenlik kurum prim borcu vs. mahsup imkanları göz önüne getirildiğinde KDV iadesi çok kolaylaşmaktadır.

C- DAHİLDE İŞLEME REJİMİ

Bu sistemin amacı, ihracatçıya dünya piyasa fiyatlarından hammadde temin etmek suretiyle ihracatı artırmak, ihraç ürünlerine uluslararası piyasalarda rekabet gücü kazandırmak, ihraç pazarlarını geliştirmek ve ihraç ürünlerini çeşitlendirmek amacıyla; ithal girdi kullanılan işlem görmüş ürünün ihracını teşvik etmektir.

Dahilde işleme rejimi (DİR) ile ithal girdi kullanan imalatçıları bu mallara ilişkin ithalat sırasındaki finansman yükünden kurtarmaktadır

İhracatı teşvik etmek amacıyla KDV Kanunu’nda yukarda belirtilen üç istisnadan DİR uygulamasının ana hatları üzerinde duracağız.

III- DİR KAPSAMINDA MAL TESLİMLERİNDE KDV UYGULAMASI

KDV Kanunu’nun geçici 17. maddesiyle dahilde işleme ve geçici kabul rejimleri kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin tesliminde, bölgeler, sektörler veya mal gurupları itibariyle KDV Kanunu’nun 11/1-c maddesi hükmüne göre işlem yaptırma konusunda Bakanlar Kurulu’na yetki verilmiş bu yetki uyarınca çıkarılan 16.04.2001 tarih ve 2001/2325 sayılı kararname ile ihraç edilecek ürünlerin imalinde kullanılacak maddelerin dahilde işleme veya geçici kabul izin belgesine sahip mükelleflere tesliminde KDV Kanunu’nun 11/1-c maddesinde düzenlenen tecil/terkin sistemine göre işlem yapılması kararlaştırılmıştır.

Geçici 17. madde dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerde (yani ham ve yardımcı maddelerde) tecil/terkin uygulamasını düzenlemektedir. Bu kapsamda tecil ve terkinden söz edilebilmesinin öncelikli koşulu teslimi gerçekleştirilen hammadde ve yardımcı malzemelerin ihraç edilen malların bünyesinde kullanılmış olmasıdır.

16.04.2001 tarih ve 2001/2325 sayılı Kararname ile herhangi bir sektör sınırlaması olmaksızın, bütün sektörlerde dahilde işleme veya geçici kabul izin belgesi kapsamında ihraç edilecek ürünlerin imalinde kullanılacak maddelerin söz konusu belgelere sahip olan mükelleflere tesliminde KDV Kanunu’nun 11/1-c maddesinde düzenlenen tecil/terkin sistemine göre işlem yapılması Bakanlar Kurulu’nca uygun bulunmuştur.

Öte yandan, 6111 sayılı Kanun’un 86. maddesi ile maddenin yürürlük tarihi 31.12.2015 olarak değiştirilmiştir.

71 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’nin 2. bölümü kapsamındaki satışlar için tecil/terkin kapsamında işlem yapılabilmesi için;

– Dahilde İşleme veya Geçici Kabul Rejimi kapsamında ihraç edilecek ürünlerde kullanılacak maddelerin belge sahibi mükelleflerce ithal yoluyla temin edilmesi,

– Söz konusu ithal mallarla üretilen malların belge sahiplerince ihracatçıya Kanun’un 11/1-c maddesine uygun olarak teslimi ve ihracatçılarca satışı takip eden ay başından itibaren 3 ay içinde ihraç edilmesi şarttır.

IV- UYGULAMADAN YARARLANACAK MÜKELLEFLER

KDV Kanunu’nun geçici 17. maddesine dayanılarak çıkarılan 16.04.2001 tarih ve 2001/2325 sayılı Kararname uyarınca tecil/terkin sistemi çerçevesinde işlem yapılabilmesi için alıcıların ve satıcıların birtakım özellikleri taşıması şarttır.

A- ALICILARIN TAŞIMASI GEREKEN ŞARTLAR

Alıcıların;

– Gerçek usule tabi KDV mükellefi olmaları,

– DİR Kararı ile bu Karar’a ilişkin Ekonomi Bakanlığı Tebliğlerine uygun “Dahilde İşleme” veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca verilen “Geçici Kabul İzin Belgelerine” sahip bulunmaları gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen belgelerden herhangi birine sahip olan KDV mükellefleri, bu belgelerde gösterilen maddeleri, KDV Kanunu’nun 11/1-c maddesinde hükme bağlanan tecil/terkin sisteminden yararlanarak teslim alabileceklerdir.

– Ancak bu kapsamda gerçekleşecek teslimler nedeniyle düzenlenecek faturalarda her bir mal türüne ilişkin KDV hariç bedelin 2.500 TL (tekstil-konfeksiyon sektöründe pamuk, yün, iplik ve kumaş dışındaki mallarda 500) TL’yi aşması zorunludur.

DİİB’ne sahip yükümlülere belge kapsamındaki madde ve malzemelerin tecil/terkin sistemi çerçevesinde teslimi ihtiyaridir. Ancak dahilde işleme veya geçici kabul izin belgesini haiz sektörel dış ticaret şirketlerinin 27 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’nde tanımı yapılan imalatçı vasfını haiz olmayan ortakları ile imalatçı olup olmadığına bakılmaksızın ortakları dışındaki firmalardan ihraç edilmek üzere mal alımlarında tecil/terkin uygulaması zorunludur.

B- SATICILARIN TAŞIMASI GEREKEN ŞARTLAR

95 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’nde yer alan açıklamalara göre KDV Kanunu’nun 11/1-c maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak 03.07.2005 tarihinden itibaren;

– KDV Kanunu’nun 17/1. maddesinde sayılan kuruluşların aynı Kanun’un geçici 17. maddesi kapsamında yapacakları teslimlerde, imalatçı olma şartı aranmayacaktır.

– Diğer mükellefler tarafından yapılacak teslimlerde ise tecil/terkin uygulanabilmesi için, imalatçı olma şartı aranacaktır.

İmalatçı olmayan mükelleflerin DİİB sahibi kişilere yaptıkları teslimlere ilişkin olarak İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın Özelgesi’de,

“İmalatçı vasfını taşımamanıza rağmen DİİB sahibi … A.Ş’ye ihraç kayıtlı mal teslimleriniz dolayısıyla tecil ettirdiğiniz KDV’nin, tahakkuk ettirildiği tarihten itibaren 6183 sayılı Kanun’un 51. maddesine göre belirlenen gecikme zammıyla birlikte Şirketinizden tahsili gerekmekte olup, bu kapsamda ödeyeceğiniz vergi ve gecikme zammının adı geçen Şirkete özel hukuk hükümleri çerçevesinde rücu edilmesi mümkün bulunmaktadır.

Öte yandan, DİİB kapsamında ihraç edilen malların Şirketiniz tarafından teslimi, imalatçı şartlarının gerekliliklerini taşımadığınızdan mahiyet olarak yurt içi teslime dönüşmüş olup … A.Ş. tarafından daha önce indirim konusu yapılamayan KDV tutarının ihraç kayıtlı teslim edilen malların, teslimin gerçekleştiği vergilendirme döneminde (ancak her hâlükârda bu vergilendirme dönemini içerisine alan takvim yılı aşılmamak kaydıyla) indirim hesaplarına alınması gerekmektedir. Aksi takdirde Kanun’un 29/3. maddesi gereği … A.Ş. tarafından indirim konusu yapılamayacağı tabiidir.”(1)

V- TECİL-TERKİN UYGULAMASI

Sahibi oldukları dahilde işleme veya geçici kabul izin belgesinde yer alan malların alımlarında tecil/terkin sistemi kapsamında işlem yapılmasını isteyen mükellefler, geçici kabul veya DİİB’lerini satıcılara ibraz ederek, hesaplanan verginin kendilerinden tahsil edilmemesini talep edeceklerdir.

Alıcının ibraz edeceği DİİB’nin “İthal Edilen Maddelerle İlgili Bilgiler” bölümü satıcılar tarafından gerçekleşen teslime uygun şeklide doldurularak imzalanacak ve kaşe basılacaktır.

Geçici kabul izin belgesinin ibraz edilmesi halinde ise; bu belgenin uygun bir yerine “Bu belgenin … sırasındaki … miktar/birim maldan … miktarı … tarih ve … sayılı faturayla satılmıştır.” şerhi konularak imzalanması ve kaşe basılması gerekmektedir.

Bu kapsamda imal edilen malların tecil/terkin uygulanarak ihracatçıya tesliminde ihracatçılar, malların belgede ihracı taahhüt edilen mallar olup olmadığını belirleyerek, belgenin “ihracat taahhüdü” bölümüne belge sahibi imalatçıdan satın aldığı mallar ve miktarlarını belirten bir şerh koyarak kaşe tatbik etmek suretiyle imzalayacaklardır.

Bu şekilde şerh düşülen belgelerin bir fotokopisi, belge sahibi tarafından imza ve kaşe tatbik edilmek suretiyle onaylanacak ve satıcıya ya da ihracatçıya verilecektir.

Tecil/terkin uygulaması kapsamında teslim edilen mallar için düzenlenen faturaya; KDV Kanunu’nun geçici 17. maddesi hükmü gereğince “KDV tahsil edilmemiştir” ibaresi yazılacaktır. Kapsama giren ve girmeyen teslimlerin birlikte yapılması halinde, tecil/terkin uygulanabilecek ve uygulanamayacak olan mallar için ayrı ayrı fatura düzenlenecektir.

Bu kapsamda yapılan teslimler için KDV Kanunu’nun 11/1-c maddesi uygulamasına ilişkin genel tebliğlerde yapılan açıklamalara göre işlem yapılacaktır. Ham ve yardımcı madde satıcıları veya imalatçılar tarafından bu dönemde verilecek beyannameye, alıcılar tarafından onaylanarak verilen geçici kabul veya DİİB’nin bir fotokopisi eklenecektir.

VI- İHRACATIN SÜRESİNDE GERÇEKLEŞMEMESİ HALİ

Tecil/terkin uygulaması kapsamında satın alınan mallardan üretilen malların DİİB’de öngörülen süre ve şartlara uygun olarak ihraç edilmemesi halinde zamanında alınmayan vergi, tecil tarihinden itibaren vergi ziyaı cezası da uygulanmak suretiyle gecikme faiziyle birlikte alıcıdan tahsil edilecektir.

İhracat gerçekleşmezse satıcının söz konusu işlem nedeniyle tecil edemediği KDV bulunması halinde bu vergi iade konusu yapılamayacaktır.

VII- TERKİN VE İADE İŞLEMLERİ

A- İHRACATIN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR RAPORU İLE TESPİTİ

83 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile düzenlenen terkin ve iade işlemleri 120 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’nde aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Tecil/terkin kapsamında satın alınan maddelerle imal edilen malların süresi içinde ihraç edildiği YMM’lerce düzenlenecek bir raporla tespit edilir. Bu rapor alıcı tarafından, tecil/terkin kapsamındaki alışlarına ilişkin olarak düzenlenebileceği gibi, satıcı tarafından bu kapsamdaki satışlarına ilişkin olarak da düzenlenebilir. Söz konusu raporlarda, imalat kayıtlarındaki bilgiler esas alınarak üretim analizi ve randıman hesapları yapılır. Satıcı nezdinde düzenlenecek raporlarda, alıcılardan alınan bilgilere dayanılarak işlem yapılabileceği tabiidir.

Düzenlenecek raporlarda asgari;

– Dâhilde işleme veya geçici kabul izin belgesinin tarih ve sayısı,

– Belgenin geçerlik süresi,

– İhracata ilişkin gümrük beyannamelerinin tarih ve sayısı,

– Fiili ihracat tarihleri,

– İhraç edilen malların cinsi, miktarı ve tutarı,

– İhracatın süresi içinde yapılıp yapılmadığı

konularında bilgilere yer verilir ve teyidi alınan gümrük beyannamesinin onaylı bir örneği rapora eklenir.

Alıcı nezdinde düzenlenen raporda, ihraç edilen malların üretiminde kullanılan maddelerin satıcılar itibariyle ayrı ayrı olmak üzere cins, miktar ve tutarı da yer almalıdır. Satıcı nezdinde düzenlenen rapor ise DİİB kapsamındaki tüm satışları kapsayabileceği gibi, sadece belirli alıcılara yapılan satışlara ilişkin de düzenlenebilir. Bu durumda satıcı nezdinde dâhilde işleme izin belgesi kapsamındaki alışlarına yönelik rapor düzenlenmeyen alıcılar nezdinde düzenlenen raporların dikkate alınacağı tabiidir.

Bu raporların, ihracatın yapıldığı her dönem için ayrı ayrı düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır. Her bir belge bazında tecil terkin uygulaması kapsamında yapılan tüm alışları kapsayacak şekilde tek bir rapor düzenlenebilir.

Satıcı veya alıcılar nezdinde düzenlenmiş olan söz konusu raporun satıcı tarafından bağlı olduğu vergi dairesine ibrazı suretiyle tecil edilen verginin terkini sağlanır.

İşlem neticesinde iade doğması durumunda satıcının iade talebi, yukarıda belirtildiği şekilde düzenlenmiş raporlar ile satış faturalarının fotokopisi veya bu faturaların tarihi, sayısı ile fatura muhteviyatı malların cinsi, miktarı ve tutarına ilişkin bilgileri içeren ve kendisi tarafından onaylanan bir listenin ibrazı üzerine ihracatla ilgili KDV iadelerinin tabi olduğu usul ve esaslara göre yerine getirilir.

Tecil/terkin uygulaması kapsamında satın alınan mallardan üretilen malların izin belgesinde öngörülen süre ve şartlara uygun olarak ihraç edilmemesi halinde zamanında alınmayan vergi, tecil tarihinden itibaren vergi ziyaı cezası da uygulanmak suretiyle gecikme faizi ile birlikte alıcıdan tahsil edilir.

120 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile YMM Raporlarının ihracatın yapıldığı her dönem için ayrı ayrı düzenlenmesine gerek bulunmadığı şeklinde düzenleme yapılmıştır. Buna göre, her bir belge bazında tecil terkin uygulaması kapsamında yapılan tüm alışları kapsayacak şekilde tek bir rapor düzenlenebilecektir

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, tecil/terkin kapsamında satın alınan maddelerle imal edilen malların süresi içinde ihraç edilip edilmediği ihracatçı ve imalatçının firmaların YMM tarafından düzenlenen raporla tespit edilecektir. Bu raporun bağlı olunan vergi dairesine ibrazından sonra, söz konusu teslimle ilgili olarak beyan edilen iade edilecek KDV, ihracatla ilgili KDV iadelerinin tabi olduğu usul ve esaslara göre yerine getirilecektir.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri bağlamında DİR kapsamında geçici ithalat yapılabileceği gibi tecil/terkin işlemi yoluyla yurt içi alım da yapılabilmekte ve bu yolla yurt içinden satın alınan maddelerle imal edilen malların süresi içinde ihraç edildiğinin YMM’lerce düzenlenecek bir raporla tespit edilmesi gerekmektedir.

Öte yandan DİİB kapsamında yurt dışından ithal edilen hammaddelerle üretilen mamullerin ihraç edilmesi veya ihracatçıya ihraç kaydıyla tesliminde Kanun’un 11/1-c maddesi kapsamında tecil/terkin işlemlerinin genel hükümlere göre yerine getirilmesi gerekmekte olup tecil edilen verginin terkin edilebilmesi için söz konusu malların süresi içerisinde ihraç edilip edilmediğine ilişkin YMM tarafından düzenlenmiş rapor ibraz edilmesine gerek bulunmamaktadır.

B- TECİL EDİLEN VERGİNİN TERKİNİ

KDV Kanunu’nun geçici 17. maddesine göre DİİB kapsamında tecil/terkin sistemi çerçevesinde alınan malların belgede öngörülen sürede yurt dışına çıkarılması gerekmektedir. Bu durum bir YMM raporu ile tespit edilecek, rapor ihracatın yapıldığı ayı takip eden ay başından itibaren üç ay içinde satıcıya verilecek, satıcılar bu raporu vergi dairesine ibraz etmek suretiyle tecil edilen verginin terkini sağlayacaktır.

DİİB’de belirtilen süre içinde ihracatın gerçekleştirilip, YMM raporunun süre bitiminden sonra ibraz edilmesi halinde, bu gecikme nedeniyle herhangi bir tarhiyat yapılmamış olması şartıyla, gecikme zammı uygulanmadan terkin ve iade işlemlerinin yapılması, ancak raporun süresi içerisinde ibraz edilmemiş olması nedeniyle alıcı adına VUK’un 352/II-7. maddesi uyarınca usulsüzlük cezası kesilmesi gerekmektedir.

C- DİİB KAPSAMINDA İHRAÇ KAYITLI TESLİMLERLE İLGİLİ KDV İADE TALEBİ

KDV Kanunu’nun 11 ve 12. maddeleri kapsamında gerçekleşen bir ihracat teslimine ilişkin olarak, yüklenilip indirim konusu yapılamayan KDV’nin, en erken ihracatın gerçekleştiği dönem itibariyle talep edilmesi mümkün bulunmaktadır.

83 Seri No.lu KDV Genel Tebliği, ihracatın usulüne uygun olarak yapıldığının tevsiki ile terkin ve nakden ya da mahsuben iade işlemlerini YMM tasdik raporuna bağlanmıştır.

84 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile KDV Kanunu’nun 11. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında mal ve hizmet ihracatıyla (c) bendi kapsamında ihraç kaydıyla teslimlerde nakden ve mahsuben iadelerin usul ve esasları ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Buna göre DİİB kapsamında yurt dışından ithal edilen hammaddelerle üretilen mamullerin ihraç edilmesi veya ihracatçıya ihraç kaydıyla tesliminde Kanun’un 11/1-c maddesi kapsamında tecil/terkin işlemlerinin genel hükümlere göre yerine getirilmesi gerekmekte olup tecil edilen verginin terkin edilebilmesi için söz konusu malların süresi içerisinde ihraç edilip edilmediğine ilişkin 83 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’nde bahsi geçen YMM tarafından düzenlenmiş rapor ibraz edilmesi gerekmektedir.

Yapılan ihracat veya ihraç kayıtlı teslimleri için iade edilecek KDV beyan edilmesi halinde 84 Seri No.lu KDV Genel Tebliği doğrultusunda nakden veya mahsuben iade talebinde bulunulması ve bu taleple ilgili olarak inceleme raporu veya YMM tarafından düzenlenecek KDV İadesi Tasdik Raporu ile iade talebinde bulunulması mümkündür.

DİİB kapsamında yapılan satışlarla ilgili düzenlenen YMM KDV İadesi Tasdik Raporlarına istinaden teminat verilmeksizin KDV iade işlemlerinin yapılıp yapılamayacağı hakkında Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’nın Özelgesi’nde;

Geçici 17. maddenin uygulamasına ilişkin gerekli açıklamalar 71, 75, 83, 95, 98 Seri No.lu KDV Genel Tebliğlerinde yapılmıştır. 

Terkin ve İade İşlemleri ile ilgili gerekli açıklamalar ise 83 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’nin 1.4. bölümünde yapılmıştır.

Diğer taraftan, 84 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile ihracat istisnası ve ihraç kaydıyla teslimlerde inceleme raporu ve teminat aranmaksızın yapılacak iadelerde limit 4.000 TL olarak belirlenmiştir. 

Öte yandan; 20, 27 ve 29 Seri No.lu SM, SMMM ve YMM Genel Tebliğlerinde “KDV İadesi Tasdik Raporları”nda ve eki alt firma inceleme tutanaklarında yer alması gereken bilgilerin neler olduğu açıklanmıştır.”(2) denilmektedir.

D- İHRAÇ EDİLEN ARAÇLARIN ÜRETİMİNDE KULLANILAN EŞDEĞER EŞYA KAPSAMINDA GİRDİLERE İLİŞKİN YÜKLENİLEN KDV’NİN İADESİ

KDV’ye tabi girdilerin kullanılması suretiyle üretilip ihraç edilen 1510 adet taşıt aracından 1110 adedinin DİİB kapsamında ihracat taahhüdünün bulunduğu ve bu araçların söz konusu rejim hükümlerine göre eşdeğer eşya kapsamında KDV ödenmeden ithalatının yapılması halinde, ihraç edilen araçların üretiminde kullanılan girdilere ilişkin yüklenilen KDV iadesinin talep edilip edilemeyeceği hususunda aşağıdaki açıklamalara yer verilmiştir.

“DİR kapsamında önceden yapılan ihracat karşılığı ithalata imkan tanıyan “eşdeğer eşya” uygulaması çerçevesinde ithal edilen hammadde, mamul madde, ara mal veya diğer maddelerin ithalinde KDV ödenmemekle beraber söz konusu eşdeğer eşyanın yurt içinden temininde istisna ya da Kanun’un geçici 17. maddesine göre işlem yapılması söz konusu değildir.

Ancak, ilgide kayıtlı dilekçenizden, ihraç edilen 1110 adet taşıt aracının imalatında kullanılan ve KDV ödenerek temin edilen hammadde, mamul madde, ara mal ve diğer maddelerin DİR kapsamındaki “eşdeğer eşya” uygulamasından yararlanılmak suretiyle KDV ödemeksizin ithal edildiği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, KDV ödenmeksizin ithal edilen eşyaların ihraç edilen araçların imalinde kullanılmış olmasından söz edilemeyeceğinden, daha önce KDV ödenerek temin edilen ve ihraç edilen araçların imalinde girdi olarak kullanılan eşyalar için yüklenilen KDV tutarları, bunların yerine DİR kapsamında ithal edilen eş değer eşyalara KDV ödenip ödenmediğine bakılmaksızın iade hesabına dahil edilebilecektir.”(3)

E- İHRACATIN SÜRESİNDE GERÇEKLEŞMEMESİ HALİNDE EK SÜRE TALEBİ

KDV Kanunu’nun geçici 17. maddesi çerçevesinde ihraç kaydıyla almış olduğu profillerin, ihracatının gerçekleştirilememesi nedeniyle KDV Kanunu’nun 11/1-c maddesine göre üç aylık ek süre talebi ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı’nın Özelgesi’nde;

“Ancak, KDV Kanunu’nun 11/1-c maddesindeki ek süre talebi, geçici 17. maddeye göre yapılan ihraç kaydıyla teslimler bakımından geçerli olmadığından, mükellefin bu talebinin kabul edilmesi mümkün bulunmamaktadır.”(4) denilmektedir.

VIII- DİİB KAPSAMINDA İTHAL EDİLEN VEYA YURT İÇİNDE SATIN ALINAN MADDELERLE ÜRETİLEN MALLARIN İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMİ

71 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’nin “Dahilde İşleme ve Geçici Kabul Rejimi Kapsamında İthal Edilen Maddelerle Üretilen Malların İhraç Kaydıyla Teslimi” başlıklı 2. bölümünde KDV Kanunu’nun 11. maddesinin verdiği yetkiye dayanarak geçici kabul ve DİİB kapsamında ithal edilen ham veya yardımcı maddeler kullanılarak üretilen malların ihracatçılara ihraç kaydıyla teslimlerinde tecil/terkin uygulanması uygun görülmüştür.

“Firmanızın DİİB kapsamında ithal ettiği mallar, bizzat firmanız tarafından ihraç edilebileceği gibi; herhangi bir işleme tabi tutulmayarak aynen ihraç edilmeleri şartıyla, KDV Kanunu’nun 11/1-c maddesinde yer alan tecil/terkin uygulaması kapsamında ihracatçı firmalar aracılığıyla da ihraç edilebilecektir.(5) açıklaması yer almaktadır.

DİİB sahibi mükellefler bu kapsamdaki malları bizzat ihraç edebilecekleri gibi, KDV Kanunu’nun 11/1-c maddesine göre tecil/terkin uygulamak suretiyle teslim edecekleri ihracatçılar aracılığıyla da malların ihraç edilmesi mümkün bulunmaktadır.

IX- İADE HAKKININ İNDİRİM YOLUYLA GİDERİLMESİ

A- İHRACATIN USULÜNE UYGUN OLARAK GERÇEKLEŞMESİ

96 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’nin “İade Hakkını İndirim Yoluyla Kullanmak İsteyen Mükellefler” başlıklı 6. Bölümünde ve 39 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’nin (D) bölümünde de açıklandığı üzere, iade hakkı doğuran işlemleri bulunan mükelleflerin bu işlemler dolayısıyla yüklendikleri vergileri nakden veya mahsuben iade olarak talep etmek yerine indirim yoluyla giderme tercihinde bulunmalarının mümkün olduğu belirtilmiştir.

Buna göre yapılan ihracat ve ihraç kayıtlı teslimlerle ilgili olarak iade alacağının 39 ve 96 Seri No.lu KDV Genel Tebliğleri doğrultusunda indirim yoluyla giderilmesinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

98 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’nde yer alan açıklamalara göre Kanun’un geçici 17. maddesi kapsamında yapılan teslimlerle ilgili tecil edilemeyen KDV tutarlarının YMM Tasdik Raporu ibraz edilmeden indirim hesaplarına alınması mümkün bulunmamaktadır.

B- İHRACATIN SÜRESİNDE GERÇEKLEŞMEMESİ HALİNDE İNDİRİM

Ekim/2009 döneminde ihraç kayıtlı alınan ve süresinde ihraç edilmemesi nedeniyle Mart/2010 döneminde imalatçıya ödenen verginin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususunda;

“İhraç kayıtlı alınan mallara ilişkin yüklenilen KDV, ihracatçı açısından ihracatın yapılması gereken 3 aylık sürenin sonu itibariyle indirilebilir hale geldiğinden, ihracatçının süresinde ihraç edemediği mallara yönelik yüklendiği KDV’yi en erken 3 aylık sürenin bitiş gününü takip eden günün dahil olduğu dönem içinde ve nihai olarak o dönemi kapsayan takvim yılı içerisinde indirim konusu yapması mümkün bulunmaktadır. Diğer bir deyişle ihraç kayıtlı teslimlerde ihracatın gerçekleşmemesi halinde, ihracatçı için indirilecek KDV bakımından vergiyi doğuran olay ihracat için zorunlu olan sürenin bitimini takip eden gün itibariyle meydana gelmektedir.

Buna göre; ihraç kaydıyla teslim alınan ancak, 3 aylık süre içerisinde ihraç edilemeyen mallara ilişkin KDV, üç aylık sürenin bitimini takip eden günün dahil olduğu vergilendirme döneminde, ilgili dönemin kapsayan takvim yılı aşılmamak suretiyle indirim konusu yapılabilecektir. Söz konusu dönemde indirim hesaplarına alınan ve indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV tutarının, malın daha sonra ihraç edilmesi durumunda iadeye konu edilebileceği tabiidir.”(6) denilmektedir.

 

Kaynak : E-Yaklaşım Nisan 2014


Yorumları Görüntüle
Hiç yorum yapılmamış.