GENEL
MEHMET MOLLAİSMAİLOĞLU Tarafından Tarihinde yazıldı
Bu yazı 32.775 defa okundu

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde KDV İstisnası Uygulaması


Yaklaşım / Haziran 2015 / Sayı: 270

I- GİRİŞ

Çağımız bilim ve teknoloji çağıdır. En ileri teknolojileri üretemeyen ve kullanmayan ülkelerin refah düzeylerini yükseltmeleri ve ürünlerinin uluslararası piyasalarda rekabet gücü kazanmaları mümkün değildir.

Girişimcilerin Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde (Teknokent) faaliyet göstermelerini teşvik etmek amacıyla verilen bir takım destekler yanında vergi kanunlarında da muhtelif istisnalar tanınmıştır.

Söz konusu istisnalar şunlardır:

– Teknokentte faaliyette bulunan girişimcilerin kazançları belli bir süre gelir veya kurumlar vergisinden,

– Bu süre içinde münhasıran bu bölgelerde ürettikleri sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetlerinin KDV’den,

– Bölgede faaliyet gösteren firmalarda çalışanların ücretleri gelir ve damga vergisinden,

– Faaliyette bulunan yönetici şirketler, 4691 sayılı Kanun’un uygulanması ile ilgili işlemlerde düzenlenen kağıtlar damga vergisinden(1)

istisna edilmiştir.

Bu yazıda Teknokentlerde faaliyette bulunan mükelleflere yönelik yukarıda sayılan istisna ve muafiyetlerden sadece KDV istisnası uygulamasına ilişkin düzenlemeleri ele alacağız.

II- YASAL DÜZELEMELER

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu’na 5035 sayılı Kanun’un 11. maddesiyle eklenen ve 01.01.2014 tarihinde itibaren yürürlüğe giren geçici 20. maddesinin (1) numaralı fıkrası aynen;

“1. 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’na göre teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden müstesnadır.

Maliye Bakanlığı; program ve lisans türleri itibarıyla istisnadan yararlanılacak bedele ilişkin olarak asgari sınır belirlemeye, istisna uygulanacak yazılım programlarını tanımlamaya ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye yetkilidir.” hükmünü ihtiva etmektedir.

KDV Kanunu’na eklenen geçici 20. maddenin (1) numaralı fıkrasıyla Teknokentlerde faaliyet gösteren gelir ve KV mükelleflerine yönelik teşvikler KDV’ye de teşmil edilmektedir. Ancak istisna sadece bölgede üretilen;

– Sistem yönetimi,

– Veri yönetimi,

– İş uygulamaları,

– Sektörel, internet,

– Mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı

şeklindeki teslim ve hizmetler için söz konusudur.

Maddede hükme bağlandığı üzere istisna, münhasıran bölgede faaliyet gösteren girişimcilerin bölgede imal ettikleri yukarıda sayılan ticari yazılım paketlerinin teslimi ve hizmetler ile sınırlıdır. Söz konusu teslim ve hizmetlerin bölge dışında gerçekleştirilmesi halinde, istisnadan yararlanması söz konusu değildir.

Kanun istisnadan yararlanacak işlemleri tek tek saymıştır. Bu işlemleri çoğaltmak veya azaltmak mümkün değildir. Öte yandan istisna, ilk üretim aşamasında uygulanan tek safhalı olup, bundan sonra yazılımların el değiştirdiği safhalarda istisnanın uygulanması mümkün değildir.

Diğer taraftan Maliye Bakanlığı (MB); program ve lisans türleri itibarıyla istisnadan yararlanılacak bedele ilişkin olarak asgari sınır belirlemeye, istisna uygulanacak yazılım programlarını tanımlamaya ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye yetkilidir. Ancak Maliye Bakanlığı bu yetkisini kullanmamıştır.

III- İDARİ DÜZENLEMELER

Teknokentte faaliyette bulunanlara yönelik istisna uygulamasına ilişkin idari düzenlemeler aşağıda belirtilmiştir.

A- 60 NO.LU KDV SİRKÜLERİNDE YER ALAN AÇIKLAMALAR

Konuya ilişkin olarak 60 No.lu KDV Sirkülerinde yer alan açıklamalar;

– İstisnanın Kapsamı

Söz konusu istisna Teknokentte üretilen sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımları şeklindeki teslim ve hizmetleri kapsamaktadır. Teknokentte üretilse dahi, bunlar dışındaki teslim ve hizmetler istisna kapsamına girmemektedir. Dolayısıyla, oyun programları, network uygulamaları gibi yazılımlar istisna kapsamında bulunmamaktadır.

– Yazılımlar İçin Mal ve Hizmetler Satın Alınması

Teknokentte faaliyette bulunan girişimciler tarafından münhasıran bu bölgelerde üretilen yazılımlar için alınan her türlü mal ve hizmet, söz konusu yazılım satışlarının vergiden istisna olup olmadığına bakılmaksızın genel esaslara göre KDV’ye tabi tutulacaktır. Benzer şekilde firmaların işlevlerini yerine getirmek için yazılım kullanan ürün, aygıt, eşya vb. donanımlar ile bu donanımlara ait hizmetler istisna kapsamına girmemektedir.

– Teknokentte Verilen Danışmanlık Hizmetleri

Bölgede faaliyette bulunan bir firmaya bu bölgede verilen danışmanlık hizmeti de KDV’ye tabi olacaktır.

– İstisna Kısmi İstisna Mahiyetindedir

KDV Kanunu’nun geçici 20/1. maddesi kapsamında yapılan teslim ve hizmetler için yüklenilen KDV’nin KDV Kanunu’nun 30/a maddesi gereğince indirim ve iadesi mümkün olmayıp söz konusu vergi, gelir veya KV matrahının tespitinde işin mahiyetine göre gider, maliyet veya kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınabilecektir.

– Bakım ve Destek Hizmetleri

Bölgede ürettiği hastane bilgi yönetim sistemleri yazılımı programı” satışı ile bu yazılıma yönelik güncelleme işi Kanun’un geçici 20/1. maddesine göre KDV’den istisna olacaktır. Güncelleme dışında bu yazılımla ilgili verilen bakım, destek (otomasyon) hizmetleri istisna kapsamında yer almamaktadır.

– Satın Alınan Yazılımın Bayi Vasıtasıyla Satılması

Teknokentte üretilecek yazılımlar KDV’den istisna olacaktır. Ancak, bu yazılımı Teknokentte faaliyette bulunan firmadan alan firmaların satışları genel hükümler çerçevesinde KDV’ye tabi tutulacaktır.

– Yazılımların Seri Üretime Konu Olması

Bölgede üretilen yazılımın farklı kişilere satılması ya da satışın CD veya elektronik ortamda yapılması istisna uygulanmasına engel değildir. Ancak, bu yazılımın bayilerce satışında istisna uygulanmayacaktır.

– Teknokentte Faaliyet Gösteren Firmaların Reklam Hizmetleri

Web sitesi aracılığıyla verilen reklam hizmeti bu kapsamda yer almadığından KDV’ye tabi tutulacaktır.

B- KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ’NDE YAPILAN AÇIKLAMALAR

KDV Genel Uygulama Tebliği’nin II/G.2. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Verilen Teslim ve Hizmetler” başlıklı bölümünde;

– Yazılımların Farklı Kişi ve Şekillerde Satılması

Teknokentte üretilen yazılımın farklı kişilere satılması ya da satışın CD veya elektronik ortamda yapılması istisna uygulanmasına engel değildir.

Kanun’un geçici 20/1. maddesi kapsamında üretilen söz konusu yazılımların fikri mülkiyet hakkının, bu bölgede faaliyette bulunan mükellefte kalmak suretiyle belirli zaman aralıklarıyla farklı kişilere satılması veya söz konusu yazılımların sanal ortamda paylaşımının sağlanması halinde de KDV istisnası uygulanır.

– Yazılımların Pazarlanması İşinin Bayi Kanalıyla Yapılması

Teknokent bünyesinde geliştirilen sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulamalarına yönelik genel anlamda yazılım programlarının bayiye tesliminde KDV istisnası uygulanır. Bayiler tarafından satışında ise (bu satış işlemi istisna kapsamında değerlendirilmeyeceğinden) genel hükümler çerçevesinde KDV hesaplanır.

– Yazılımla İlgili Verilen Bakım ve Destek Hizmetleri

Güncelleme dışında bir yazılımla ilgili olarak verilen bakım, destek (otomasyon) hizmetleri, Teknokentte üretilse dahi, oyun programları, network uygulamaları gibi yazılımlar, işlevlerini yerine getirmek için yazılım kullanan ürün, aygıt, eşya vb. donanımlar ile bu donanımlara ilişkin hizmetler ve web sitesi aracılığıyla verilen reklam hizmetleri KDV’ye tabidir.

– Ar-Ge Faaliyetleri

Ar-Ge çalışmaları kapsamında yer alan teslim ve hizmetler istisna kapsamında değerlendirilmez.

– Teknokentte Üretilen Yazılımın İhraç Edilmesi

Teknokentte üretilen yazılımın Kanun’un 11 ve 12. maddeleri kapsamında ihraç edilmesi halinde, bu ihracata ilişkin yüklenilen KDV’nin, 3065 sayılı Kanun’un 32. maddesine göre indirim ve iade konusu yapılması mümkündür.

Konuyla İlgili Örnekler:

Örnek-1: Teknokentte faaliyette bulunan bir firmanın, bu bölgede ürettiği “hastane bilgi yönetim sistemleri yazılımı programı” satışı ile bu yazılıma yönelik güncelleme işi KDV’den istisna olacaktır.

Örnek-2: (A) Ltd. Şti.’nin Teknokentteki faaliyetleri neticesinde ürettiği bir ürünün lisans, patent gibi gayrimaddi haklara isabet eden kısmı KDV’den istisnadır. Ancak, söz konusu ürünün seri üretime tabi tutulup pazarlanmasından elde edilen kazancın istisnadan yararlanması mümkün değildir. Ayrıca, Teknokent binası içinde telefon ve internet yardımı ile satış sonrasında müşterilere çağrı destek hizmeti verilmesi durumunda bu hizmetler KDV istisnası kapsamında değerlendirilmez.

IV- TEKNOKENTLERDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÖZELLİKLİ KO-NULAR

A- İSTİSNANIN MAHİYETİ

Teknokentlerde imal edilen mal ve hizmetlere ilişkin istisna, Kanun’un 32. maddesinde sayılan tam istisnalardan olmadığı için kısmi istisna mahiyetindedir. Buna göre, KDV Kanunu’nun geçici 20/1. maddesi kapsamında yapılan teslim ve hizmetler için yüklenilen KDV’nin KDV Kanunu’nun 30/a maddesi gereğince indirim ve iadesi mümkün olmayıp söz konusu vergi gelir ve kurumlar vergisinde ticari kazancın tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınabilecektir.

B- TEKNOKENTTE FAALİYET GÖSTEREN FİRMANIN, TEKNO-KENTTE FAALİYET GÖSTEREN BAŞKA BİR FİRMADAN YAZILIM SATIN ALARAK BU YAZILIMI KENDİ ÜRETECEĞİ YAZILIMA ENTEGRE ETMESİ

Teknokentte faaliyet gösteren firmanın, yine Teknokentte faaliyet gösteren başka bir firmadan yazılım satın alarak bu yazılımı kendi üreteceği yazılıma alt modül olarak entegre edip yazılım bütünlüğü içerisinde kullanılabilir hale getirerek satılması halinde bu satışla ilgili KV ve KDV uygulaması hususunda verilen bir Özelge’de, “Geçici 20/1. maddesi ile de …

KDV Kanunu’nun 30/a maddesinde ise …

Buna göre, Teknokent bölgesinde faaliyet gösteren bir firmadan aldığınız, yine Teknokent bölgesinde, kendi uygulamalarınız ile web servisleri ve API’leri kullanarak bir alt modül entegre etmek suretiyle belediyelerin kullanımı için özelleştirdiğiniz arşivleme yazılım programı, söz konusu programın sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulamalarına yönelik genel anlamda yazılım programlarından olması kaydıyla KDV’den istisna tutulacaktır.

Söz konusu istisna kapsamında bulunan bu teslim ve hizmetlerinize ilişkin her türlü mal ve hizmet alımınız ise genel hükümlere göre (bu yazılım için Teknokentte bulunan firmadan yapacağınız yazılım alımı, söz konusu yazılımım da yukarıda belirtilen şartları taşıması kaydıyla KDV’den istisna tutulacaktır.) KDV’ye tabi olup, bu işleme ilişkin olarak yüklenilen KDV tutarlarının Kanun’un 30/a maddesi gereğince indirim ve iadesi mümkün değildir.”(2) açıklamasına yer verilmiştir.

C- TESLİMİ GERÇEKLEŞTİRİLEN MALIN İADESİNDE KDV

Teknokentte faaliyette bulunan mükellefin bu bölgede gerçekleşen satışlarıyla ilgili olarak müşterilerince tarafına düzenlenen iade faturalarında KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı hususunda verilen bir Özelge’de, aşağıdaki idari görüş açıklanmıştır.

“5035 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 01.01.2004 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 11. maddesi ile KDV Kanunu’na eklenen geçici 20. maddede; …

Öte yandan, aynı Kanun’un 35. maddesinde, …

Konuyla ilgili olarak yayımlanan 105 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’nin “3. Malların İade Edilmesi, İşlemin Gerçekleşmemesi veya İşlemden Vazgeçilmesi” başlıklı kısmında da, matrahta değişikliğin vuku bulduğu tarihte işlemin tabi olduğu KDV oranının değişmiş olması halinde düzeltme işleminin, ilk teslim veya hizmetin yapıldığı tarihte bu işlemler için geçerli olan KDV oranı esas alınmak suretiyle yapılması gerektiği açıklamaları yer almaktadır.

Bu nedenle, şirketinizce 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında yapılacak teslimlerle ilgili olarak, satılan bir malın daha sonra şirketinize iade edilmesi işlemi yeni bir teslim olmayıp, işlemin mahiyetine uygun bir düzeltme sayılacağından iade işlemi sırasında KDV hesaplanması söz konusu değildir.”(3)

D- TEKNOKENTTE GERÇEKLEŞTİRİLEN AR-GE FAALİYETLERİ HARCAMALARINDA İSTİSNA UYGULANMAZ

4691 sayılı Kanunla gelir ve kurumlar vergisinden farklı olarak KDV istisnası yalnızca geçici 20. maddede sayılan yazılımlara sağlanıldığından, KDV istisnası gelir ve KV istisnasına göre çok daha sınırlı kapsamda uygulanmaktadır. Maddede Ar-Ge faaliyetleri kapsam içerisine alınmamıştır. Diğer taraftan, Kanun maddesinde de yer verildiği üzere söz konusu istisna gelir ve KV istisnasına paralel olarak 31.12.2023 tarihine kadar geçerlidir.

Konuya ilişkin bir Özelge’de,

3065 sayılı KDV Kanunu’nun;

1/1., 13/d maddesinde, 19/1. maddesinde, geçici 20. maddesinde, hükme bağlanmıştır.

Buna göre,

1. Teknokentte faaliyette bulunan firmanız tarafından münhasıran bu bölgede üretilen ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetler KDV’den istisna olup, bunun dışında yer alan yazılımlar ile ar-ge çalışmaları kapsamında yer alan teslim ve hizmetler genel hükümlere göre KDV’ye tabi tutulacaktır.

2. Firmanız adına düzenlenmiş bir Yatırım Teşvik Belgesi bulunması ve proje kapsamında alacağınız makina teçhizatın bu teşvik belgesi eki listelerde yer alması halinde bu makina ve teçhizat alımlarınız 3065 sayılı Kanun’un 13/d maddesine göre KDV’den istisna olacaktır. Aksi halde makina ve teçhizat alımlarınız genel hükümlere göre KDV’ye tabi olacaktır.”(4) denilmektedir.

E- TEKNOKENT DIŞINDA YAPILAN AR-GE FAALİYETİ

Geçici olarak Teknokent dışında gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleri sonucunda yazılım teslimlerinin 4691 sayılı Kanun ve KDV Kanunu’nun Geçici 20. maddesi kapsamında istisna hükümlerinden yararlanıp yararlanamayacağı konusunda verilen Özelge’de,

“KDV Kanunu Yönünden …

Dolayısıyla, geçici 20. maddede yer alan istisnanın uygulamasında esas olan, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’na göre teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir ve KV’den istisna olmasıdır. Söz konusu kazanç, gelir ve KV’den istisna olduğu sürece münhasıran bu bölgelerde üretilen ve sistem yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetlerin KDV’den istisna tutulması gerekmektedir.”(5) denilmektedir.

F- TEKNOKENTTE FAALİYETTE BULUNAN GİRİŞİMCİLERİN VERGİ DAİRESİNE BAŞVURUDA BULUNULMASI ZORUNLULUĞU

Teknokentlerde KDV istisnasının uygulanabilmesi için mükellefin vergi dairesine başvurması gerekmektedir.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nin(6) 37/f maddesi; “Bu Kanun’a göre; teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya KV’den istisna bulunduğu süre içinde münhasıran bu Bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetlerinin, 3065 sayılı KDV Kanunu kapsamında KDV’den müstesna tutulması için yönetici şirketin onayı alınarak ilgili vergi dairesine başvuruda bulunulur.”hükmünü ihtiva etmektedir.

G- KDV İSTİSNASINDAN FAYDALANAN BİR FİRMADAN ALINAN BİLGİSAYAR YAZILIM PROGRAMININ BAŞKA FİRMALARA TESLİMİNDE KDV HESAPLANMASI GEREKMEKTEDİR

Maliye Bakanlığı’nın bir Özelgesi’nde; “Buna göre; (…) Ltd.Şti. tarafından (…) Teknokent içerisinde üretilen yazılım programının dilekçe sahibine teslim edilmesi KDV’den istisna olmakla birlikte yazılım programının (…) tarafından diğer firmalara tesliminde malın bedeli üzerinden KDV hesaplanması gerektiği tabiidir.”(7) açıklamasına yer verilmiştir.

H- TEKNOKENT YÖNETİCİ ŞİRKETİNE AİT BİNADA BULUNAN OFİSLERİN KİRAYA VERİLMESİ

Teknokentte faaliyet gösteren yönetim şirketince yaptırılan bina içinde bulunan ofislerin kiraya verilmesi neticesinde elde edilecek kazançlar dolayısıyla kurumlar ve KDV mükellefi olup olmayacağı (bu kazancın da istisna kapsamında olup olmadığı) hususunda sorulan bir soruya cevaben verilen Özelge’de, “…Buna göre, Geliştirme Bölgesinin yönetilmesinden ve işletilmesinden sorumlu olan şirketinize ait binada bulunan ofislerin, yönetici şirketlerin görev ve sorumlulukları kapsamında olmak ve Bölgenin toplam yapılaşma hakkının % 25’ini aşmamak kaydıyla; bölge amaçlarını gerçekleştirmek üzere kiraya verilmesinden elde edilecek olan kazanç, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında KV’den müstesna tutulabilecektir. Ayrıca şirketinize ait binada bulunan ofislerin bu kapsamda kiraya verilmesi işlemleri dolayısıyla KDV Kanunu’nun geçici 20. maddesi hükmü gereği KDV istisnasından faydalanmanız mümkündür. Ancak söz konusu ofislerin, yukarıda bahsedilen hüküm ve açıklamalar kapsamı dışında kiralanması durumunda elde edilecek kazancın ticari kazanç hükümlerine göre vergilendirilmesi gerektiği ve bu işlemlere ilişkin olarak KDV istisnasının uygulanmayacağı tabiidir.”(8)denilmektedir.

İ- TEKNOKENT BÜNYESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN YAZILIMLARIN BAYİLER VASITASIYLA YAPILMASI

Teknokentte çalışan personelin, Teknokent binası içinde telefon ve internet yardımı ile satış sonrasında müşterilere çağrı destek hizmeti vermesi karşılığında elde edilen gelirin KV ve KDV Kanunu’na göre istisna olup olmadığı konusunda verilen Özelge aşağıdaki gibidir.

“KDV istisnası yönünden; teknokent bünyesinde geliştirdiğiniz yazılımlara ilave yaparak oluşturduğunuz yeni sürüm yazılımlarının sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulamalarına yönelik genel anlamda yazılım programlarından olması halinde bu yazılımların müşterilere teslimi KDV Kanunu’ndan müstesna bulunmaktadır. Sektör bağlantısız olarak geliştirilen yazılımların pazarlanması işinin bayi kanalı ile yapılmasında, bayilere yaptığınız yazılım teslimleriniz teknokent bünyesinde geliştirdiğiniz sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulamalarına yönelik genel anlamda yazılım programlarından olması halinde KDV Kanunu’ndan müstesna bulunmaktadır.

Ayrıca, Teknokent binası içinde telefon ve internet yardımı ile satış sonrasında müşterilere çağrı destek hizmeti verilmesi karşılığında elde edilen kazancın KDV istisnası kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.”(9)

J- TEKNOKENTTE FAALİYETTE BULUNAN MÜKELLEFİN BAŞKA BİR TEKNOPARKA TAŞINARAK FAALİYETİNE DEVAM ETMESİ

4691 sayılı Kanun kapsamında Teknopark bünyesinde başlanılan ve devam eden projenin yine aynı Kanun kapsamında Teknoparkta sürdürülmesi durumunda istisnalardan faydalanılıp faydalanılmayacağı hususunda verilen Özelge’de; 60 No.lu KDV Sirkülerinin “3.6.4 Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Faaliyette Bulunanlara Yönelik İstisna” başlıklı bölümünde; “…………..

Buna göre, firmanızca … Teknopark bünyesinde başlattığı projelerin … Teknoparkta sürdürülebilmesi için, söz konusu bölgede faaliyette bulunulduğunu gösteren bir belgenin bağlı bulunduğunuz vergi dairesine verilmesi durumunda, münhasıran bu bölgede üretimine devam ettiğiniz sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetler KDV’den istisna olacaktır.”(10) şeklinde idari görüş açıklanmıştır.

K- İSTİSNADAN VAZGEÇME

KDV Kanunu’nun 18. maddesi uyarınca vergiden istisna edilmiş işlemleri yapanlar, ilgili vergi dairesine yazılı olarak başvuruda bulunarak, belirtecekleri işlem türleri için vergiye tabi tutulmalarını talep edebilirler.

Buna göre Teknokentlerde faaliyet gösteren mükellefler bağlı bulundukları vergi dairesine başvuruda bulunmak suretiyle istisnadan vazgeçebilirler. Bu durumda faturalar KDV’li olarak düzenlenecek ve yüklenilen KDV’ler indirim konusu yapılabileceklerdir.

L- TEKNOKENTLERDE VERİLEN DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

60 No.lu Katma Değer Vergisi Sirkülerinde de; “Benzer şekilde, bölgede faaliyette bulunan bir firmaya bu bölgede verilen danışmanlık hizmeti de KDV’ye tabi olacaktır.” açıklaması yer almaktadır.

Esasen bir hususu belirtmekte fayda vardır. Teknokentlerde 4691 sayılı Kanun kapsamında gerçekleştirilecek yazılımların üretilmesi için yapılan her çeşit mal ve hizmet satın almalarında KDV istisnası söz konusu değildir.

Konuya ilişkin verilen bir Özelge’de de Teknokentte içerisinde gerçekleştirilen Ar-Ge projelerinde fiilen üniversitede görevli akademik personelden alınan danışmanlık hizmetlerinin KDV’ye tabi olduğu belirtilmiştir(11).

M- TESLİMDEN SONRA VERİLEN GÜNCELLEME, TASARIM VE BAKIM HİZMETLERİ

60 No.lu Katma Değer Vergisi Sirküleri’nde de, Teknokentte faaliyette bulunan bir firmanın, bölgede ürettiği bu yazılıma yönelik güncelleme dışında, bu yazılımla ilgili verilen bakım, destek (otomasyon) hizmetlerinin istisna kapsamında yer almadığı belirtilmiştir. Bu açıklama uyarınca teslimden sonra verilecek güncelleme, tasarım, uygulama ve bakım hizmetleri genel oranda vergiye tabi olacaktır(12).

Verilen bir Özelge’de:, “… Teknokentlerde verilen yazılım şeklindeki teslimler vergiden istisna olduğundan, teslimden sonra verilecek güncelleme, tasarım, uygulama ve bakım hizmetlerinin istisna kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Teknoloji geliştirme bölgesinde finansal içerik, istatistik, analiz ve alım satım imkanı sağlayan yazılım hizmetlerinin istisna kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmadığından genel oranda KDV’ne tabi olacaktır.”(13) şeklinde idari görüş açıklanmıştır.

*           YMM

(1)         Nuri DEĞER, En Son Şekliyle Damga Vergisi Uygulaması, Seçkin Yayıncılık, 3. Baskı, s. 366

(2)         Ankara VDB’nin, 28.08.2013 tarih ve 84974990-130[2011-1-Geç.20-5]-934 sayılı Özelgesi.

(3)         GİB’in, 14.07.2011 tarih ve KDV-1-2010-GEÇ.20-07-535 sayılı Özelgesi.

(4)         Eskişehir VDB’nin, 28.06.2013 tarih ve 73903997-130[19-2012/48]-132 sayılı Özelgesi.

(5)         Samsun VDB’nin, 04.12.2012 tarih ve 13649056-2011-KVK-ÖZE-04-328 sayılı Özelgesi.

(6)         02.03.2014 tarih ve 28939 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

(7)         MB’nin, 08.02.2005 tarih ve B.07.0.GEL.0.55/5501-2894/5889 sayılı Özelgesi.

(8)         GİB’in, 25.11.2014 tarih ve 32695369-010.01-1 sayılı Özelgesi.

(9)         Konya VDB’nin, 17.12.2011 tarih ve .GİB.4.42.16.02-KDV-2-1982-106 sayılı Özelgesi.

(10)       İstanbul VDB’nin, 08.04.2014 tarih ve 39044742-130-818 sayılı Özelgesi.

(11)       Büyük Mükellefler VDB’nin, 18.08.2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.99.16.02-4691/Geçici-2-90 sayılı Özelgesi.

(12)       Nuri DEĞER, Açıklamalı ve Uygulamalı KDV Kanunu, Yaklaşım Yayıncılık, Temmuz 2014, 5. Baskı, s. 1538

(13)       İstanbul VDB’nin, KDV.MUK.B.07.1.GİB.4.34.17.01.GEÇİCİ-20.25-29319 sayılı Özelgesi.

Yazarlar : ‘NURİ DEĞER’

Yorumları Görüntüle
Hiç yorum yapılmamış.