FORMLAR - DİLEKÇELER
MEHMET MOLLAİSMAİLOĞLU Tarafından Tarihinde yazıldı
Bu yazı 21.195 defa okundu

ORTAKLARA BORÇLARIN VE GEÇMİŞ YILLAR KARLARININ SERMAYEYE EKLENMESİ YOLUYLA SERMAYE ARTIRIMI


 

Rapor Sayısı :  ………………                                                          Tarih: …/…/….

DAĞITILMAYAN GEÇMİŞ YILLAR KARLARININ  SERMAYEYE EKLENMESİ VE ÖNCEKİ SERMAYENİN ÖDENDİĞİNE

                                              İLİŞKİN SERBEST  MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR  TESPİT  RAPORU

 

1-İNCELEMEYİ YAPAN SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRİN :

ADI SOYADI                                   :   ………………

BAĞLI OLDUĞU ODA                  :   ………………

RUHSAT NUMARASI                  :  ……………….

ODA SİCİL NUMARASI              :  ……………….

BÜRO SİCİL NUMARASI            :  ……………….

KAŞE NUMARASI                        :  ……………….

İŞ ADRESİ                                       :  ……………….

TELEFON & FAKS                        :  ……………….

WEB ADRES                                   :  ……………….

VERGİ DAİRESİ, HESAP NO      :…………………

2-TESPİT  YAPILAN ŞİRKETİN :
ÜNVANI                                              :………. San.Tic. ………Şti.

ADRESİ                                                :…………………

VERGİ DAİRESİ, HESAP NO       : ………………..

TİCARET SİCİL NUMARASI       :

SERMAYESİ                                       : 1.00.000, 00 TL (BİRMİLYONLİRA)

İLETİŞİM                                            :

ÖNEMLİ NOT : Bu makalede kullanılan rakamların tamamı başka bir amaç için vb. Kullanılamaz. Bu rakamlar tamamen ilgili bölümlerin tam olarak anlaşılabilmesi amacı ile kullanılmıştır.

3- GENEL BİLGİ
…………………….. İnşaat  Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin; merkezi …………………………… adresindedir. Şirketin iştigal konusu “Her Türlü ……………………………………………”  olup,  …./…../2012 tarihi itibariyle Sermayesi 1.000.000, 00 TL dir.

Önceki Sermayenin Tamamı Ödenmiştir

…./…../2012  Tarih ve ………. sayılı karara göre şirket ortaklarına  ilişkin sermaye ve pay bilgileri aşağıdaki gibidir..

ORTAĞIN ADI SOYADI       PAY ORANI        PAY TUTARI              T.C KİMLİK  NUMARISI

A- ………………………                % 50                 1.000.000, 00 TL        ……………………………..
B-  ……………………..                % 50                 1.000.000, 00 TL        ……………………………..

Şirket Ortaklar kurulu, Sermayenin  1.00.000, 00 TL den  2.000.000, 00 TL’ na çıkartılmasını ve arttırılan       1.000.000, 00 TL nın;

– 291.467, 44  TL tutarındaki kısmının  Kar yedeği olan DAĞITILMAMIŞ GEÇMİŞ YILLAR KARLARINDAN  karşılanmasına,

– Müşavirliğimizce 30/11/2012 Tarihli şirket mizanı üzerinden yapılan incelemeler sonucunda; Şirketin  331-ORTAKLARA BORÇLAR hesabında yer alan  420.268, 87 TL nin, ortaklara geri ödenmeyerek, arttırılan sermaye taahhütlerinden düşülmek suretiyle, ortakların şirkette olan alacaklarından mahsup edilmek yoluyla karşılanmasına,

-Kalan  288.263, 69  TL’ nin  ise ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak tamamen ve nakden taahhüt edilerek ortakların borçlandırılması ile karşılanmasına,

Şirketin  …/…/2012 Tarih ve …….. nolu kararı ile  tespit edilmiştir.

Bu raporun konusu,  önceki sermayenin ödendiği nin tesbiti ile sermaye artırımının ik kısmının şirketin dağıtılmamış geçmiş yıl  karlarından  karşılanması,  diğer kısımlarının  ise   331- ORTAKLARA BORÇLAR hesabından mahsup yöntemi ile ve kalan kısmının ise ortakların  nakden borçlandırılması yöntemi ile  ilgili kanunlar ve muhasebe kuralları’ na göre tespitidir.

4- ŞİRKETİN YASAL DEFTERLERİNİN TASDİKİNE İLİŞKİN BİLGİLER :
A-) Tesbitin yapıldığı yıla ait defterler :

YILI   YASAL DEFTERİN NEVİ   TASDİK MAKAMI   TASDİK TARİHİ/NOSU
2012         Yevmiye Defteri          ….Noteri            …../…../……    …….

Envanter Defteri                            ….Noteri             …../……./……    ……

Kebir(varsa)                                   ….Noteri              …../……./……    ……

B-) Sermayeye  İlave Edilen ve  Şirket Geçmiş Yıllar  Karlarını  Kapsayan  Yıllara  Ait  Defterler :                                               (İlgili Yılların Yevmiye, Envanter ve varsa Kebir Defterlerinin tasdik tarih ve yevmiye numaraları bilgileri yazılacak )

5-HESAP İNCELEMESİ  : 

5.A-   Önceki Sermayenin Ödendiğinin tesbitine  İlişkin  İncelemeler: Sermaye arttırımından önceki Sermaye ile bir önceki sermaye arasındaki sermaye bölümü için :   (Örnektir. Bu bölümün tam anlaşılabilmesi için örnekleme amaçlı rakamlar kullanılmıştır..)

Diğer sermaye ve Nakdi sermaye Ödemelerinin Tarihi ve   Yevmiye Maddeleri aşağıdaki gibidir.

Sermayenin
Ödenme Şekli


Hesap  No


Tutarı  TL

Yevmiye Defteri Kaydı

Tarihi

Madde No

5811 S.K GEREĞİ

549-D.SER.YEDEKLERİ

220.000, 00 TL

31/08/2009

273

GEÇMİŞ YILLAR KARLARI

570-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI

279.405, 18 TL

31/08/2009

274

NAKDEN

100-KASA HESABI

100.594, 82 TL

10/01/2012

18

 

TOPLAM

600.000, 00 TL

 

 

 
5.A.2-
  Şirketin kuruluş sermayesi  1.000, 00 TL  dir. Şirket kuruluş sermayesi haricinde;  399.000, 00 TL daha sermaye arttırımı yapılarak şirket sermayesi  400.000, 00 TL’ e  ve,  yine  600.000, 00 TL daha sermaye arttırım yapılarak şirket sermayesi bu gün kü  mevcut  sermaye tutarı olan 1.000.000, 00TL’ e çıkartılmıştır.  Şirket sermayesinin 400.000, 00 TL den   1.000.000, 00 TL’ e çıkartılması ile ilgili karar tescilinin , …. Eylül ……. Tarih ve ……… sayılı  Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin …. ve …. . sayfalarında  yayımlandığı tespit edilmiştir. Ortaklar tarafından taahhüt edilen sermaye arttırım tutarları yukarıda belirtildiği  şekilde sermaye arttırım kararlarına  uygun olarak ortaklar tarafından tamamen ödenerek şirket kayıtlarına, muhasebe usul ve esaslarına uygun  bir şekilde yansıtılarak kayıt altına alınmıştır. Nakit sermaye arttırımları dışında yapılan her türlü sermaye arttırımları,  ortakların payları oranında bedelsiz şekilde dağıtılarak kayıt altına alındığı  tespit edilmiştir.

5.A.3 Kuruluş sermayesi ve kuruluştan sonra arttırılan  tüm sermaye tutarlarının  tamamı ………….. Tarihi itibari ile   ödenmiş olup,  2011 yılı  bilançosu ve  …/…../2012 tarihli  mizan  üzerinden yapılan hesap incelemelerinde

Şirket Öz  Varlığının;
31.12.2011 tarihi itibariyle  1.307.727, 63  TL olduğu,
30.11.2012 tarihi itibariyle 1.810.485, 83   TL olduğu,

ve şirket  sermayesinin fazlasıyla korunduğu,  Defter kayıtları ve Bilanço hesapları içinde ödenmiş sermayenin varlığını bozacak kişisel  alacaklanmalara yönelik kayıtlar bulunmadığı tespit edilmiştir.

5,B- Geçmiş yıl karlarından sermayeye eklenecek tutarın tesbitine ilişkin incelemeler

Bilindiği üzere kurumlar vergisi mükellefleri kâr dağıtımı yapmadıkları sürece gelir vergisi stopajı yapmamaktadırlar.  Kâr dağıtımı yaptıklarında ise G.V.K. ‘nın  94/6. maddesinin (b-i) alt bendine göre stopaj yapmak durumundadırlar. Ortaklara dağıtılmayıp bilançoda geçmiş yıl kârları olarak bekletilmekte olan bu kârlar sermayeye ilave edilmesi durumunda bunun kâr dağıtımı sayılmayacağı dolayısıyla gelir vergisi stopajı yapılmayacağı aynı düzenlemede belirtilmiştir………………………..Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi faaliyetleri dolayısıyla elde ettiği kazanç ve iratları ilgili yasal mevzuata uygun şekilde kayıtlarına  intikal ettirmiştir. Şirketin, ilgili yıllar gayrisafi karlarından Vergi , Tek düzen Muhasebe Planı ve TTK mevzuatına  Uygun şekilde gerekli  karşılıkları ayırdıktan sonra, geçmiş yıl karları 30/11/2012 tarihi itibariyle  aşağıdaki şekilde oluşmuştur.

YILI                               TUTARI                  YEVMİYE KAYDI TARİH/NO
2008  Yılı Karı         93.664, 42 TL            25/04/2009 /   ……
2009  Yılı Karı         66.265, 35 TL            25/04/2010 /   …….                                                                                                                          2010  Yılı Karı        68.621, 06 TL             25/04/2011 /   …….                                                                                                                        2011   Yılı Karı        62.916, 61 TL              25/04/2012 /   …….

Toplam                    291.467, 44 TL

Sermayeye eklenebilecek  geçmiş yıl karları tutarı  291.467, 44  TL olarak tespit edilmiştir.

6-SONUÇ
…………….. vergi dairesinin  ……………………… sicil numaralı mükellefi , ………………….. İnşaat  Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin; mevcut sermayesinin tamamının ödenip ödenmediğine ve Sermaye ye ilave edilecek   Net  Geçmiş  Yıl  Kâr tutarlarının tespitine  ilişkin olarak Mali Müşavirliğimizce yapılan incelemeler sonucunda ;

A- Ortaklar tarafından taahhüt edilen  1.00.000,00.- TL  sermayenin   tamamının  ödendiği ve  herhangi bir sermaye taahhüt borcunun bulunmadığı ,

Sermayenin tamamı …….. Yılında  ödenmiş olup,  2011 Yılı Bilançosu ile 30.11.2012 tarihli  mizanı üzerinden hesaplanan şirketin

Öz  Varlığının;
31/12/2011 tarihi itibariyle 1.307.727, 63 TL olduğu,
30.11.2012 tarihi itibariyle  1.810.485, 83  TL olduğu,

ve şirket  sermayesinin fazlasıyla korunduğu,  Defter kayıtları ve Bilanço hesapları içinde ödenmiş sermayenin varlığını bozacak kişisel  alacaklanmalara yönelik kayıtlar bulunmadığı tespit edilmiştir. 

Ortakların sermaye taahhütlerini yerine getirdiği, sermaye taahhüt borçlarından kaynaklı ortaklardan herhangi bir alacağın olmadığı, maddi  sıkışıklıkların  olduğu dönemlerde ortaklardan borçlanma yoluna gidilerek ekonomik sıkıntıların  aşıldığı ve bu işlemlerin  muhasebe  kayıtlarına  Tek Düzen Hesap Planına  uygun bir şekilde yansıtıldığı, Ortaklar borçlandırılarak başka bir hesaba alacak kaydının girilmediği,

B- Ticaret Limited şirketinin , Sermayesini  1.000.000, 00 TL  dan  2.000.000, 00 TL ‘na çıkarması  nedeniyle oluşan  1.000.000, 00 TL sermaye  artışının;

–  291.467, 44  TL   kısmı’ nın  Kar yedeği olan DAĞITILMAMIŞ GEÇMİŞ YILLAR KARLARINDAN,

–  Müşavirliğimizce 30/11/2012 Tarihli şirket mizanı üzerinden yapılan incelemeler sonucunda;                                          Şirketin                331-ORTAKLARA BORÇLAR  hesabında yer alan  420.268, 87 TL nin, ortaklara geri ödenmeyerek, arttırılan sermaye taahhütlerinden düşülmek suretiyle, ortakların şirkette olan alacaklarından  mahsup edilmek yoluyla karşılanmasından,

– 288.263, 69  TL’ nin  ise ortaklar tarafından muvazaadan  ari olarak tamamen ve nakden  taahhüt edilerek ortakların borçlandırıması ile karşılanmasından,

yasal mevzuat  açısından  hiçbir  sakınca olmadığı   SONUCUNA VARILMIŞTIR.

………………………………………….

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

 

 

ÖNEMLİ NOT:
Bu sitede yayımlanan; tüm yazı, makale form ve dilekçeler “KAYNAK GÖSTERİLMEDEN” yayınlanamaz. Yayınlanması durumunda her türlü hukuki işlem yapılır.


Yorumları Görüntüle
Hiç yorum yapılmamış.