DUYURULAR
MEHMET MOLLAİSMAİLOĞLU Tarafından Tarihinde yazıldı
Bu yazı 1.004 defa okundu

MALİYE BAKANLIĞI ÖZELGELERİ


 

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelgesi

Tarih   : 03.09.2018
Sayı : 39044742-130[Özelge]-786492

KDVK Md. 28

BAKIM ONARIM AMACIYLA SERBEST BÖLGEYE GÖNDERİLEN YATIN İŞÇİLİK FATURASINA UYGULANACAK KDV ORANI

Bakım onarım amacıyla serbest bölgeye gönderilen yatın bakım onarım işlemi esnasında herhangi bir üçüncü ülke menşeli girdi kullanılmaması ve bu faaliyetin tamamen işçilik olması kaydıyla işçilik faturasında belirtilen tutar üzerinden genel oranda (% 18) KDV uygulanması gerektiği hk.

Özelge talep formu ekinde yer alan dilekçenizde, adınıza kayıtlı, ticari olmayan ….. isimli yatın, …. Serbest Bölgesinde yapılan bakım onarım işlemine uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 28. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

Diğer taraftan, KDV Genel Uygulama Tebliği’nin “II/D.2.3. Hariçte İşleme Rejimi Kapsamındaki Mallar” başlıklı bölümünde, “Ancak, serbest bölgeye geçici olarak ihraç edilen eşyanın işleme faaliyeti sonucunda elde edilen işlem görmüş ürünün bünyesinde, herhangi bir üçüncü ülke menşeli girdi kullanılmaması ve işleme faaliyetinin tamamen işçilik olması durumunda, işçilik faturasında belirtilen kıymet üzerinden KDV tahsil edilir.” açıklamasına yer verilmiştir.

Buna göre, …. Serbest Bölgesine gönderilen söz konusu yatın bakım onarım işlemi esnasında herhangi bir üçüncü ülke menşeli girdi kullanılmaması ve bu faaliyetin tamamen işçilik olması kaydıyla işçilik faturasında belirtilen tutar üzerinden genel oranda (% 18) KDV uygulanması gerekmektedir.

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelgesi

Tarih   : 09.07.2018
Sayı : 21152195-130[28-2017/775]-274060

KDVK Md. 28

ÖZEL ÇOCUK KULÜBÜ FAALİYETİ KAPSAMINDA VERİLEN EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİNDE KDV ORANI

Aile ve Sosyal Politikalar (Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler) İl Müdürlüğünden alınan izin belgesine dayanılarak özel çocuk kulübü adı altında yürütülen faaliyet dolayısıyla verilen eğitim ve öğretim hizmetlerinin % 8 oranında KDV’ye tabi tutulması gerektiği hk.

Özelge talep formunda, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı etüt eğitim merkezlerinin faaliyetlerine son verilmesi sebebiyle Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nden alınan izin belgesiyle özel çocuk kulübü adı altında faaliyet göstermeye başladığınız belirtilerek faaliyetinize ilişkin NACE kodu ile bu faaliyet kapsamında verilen eğitim ve öğretim hizmetlerine uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

NACE Ekonomik Faaliyet Sınıflaması, ekonomik alandaki verilerin karşılaştırılabilirliğini sağlamak amacıyla Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından oluşturulmuştur. Ayrıca, kurum ve kuruluşların uluslararası sınıflamalara geçişini sağlamak ve kurumsal ihtiyaçlarını karşılamak için NACE Rev. 2’ye dayalı olarak 6 basamaklı bir ekonomik faaliyet sınıflaması Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı’nca diğer kurumların da katkılarıyla oluşturulmuş ve 2012 yılından itibaren kullanıma açılmıştır.

Söz konusu sınıflama, ihtiyaçlar doğrultusunda her yıl düzenli olarak gözden geçirilmektedir. Bu kapsamda, ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan toplantılar neticesinde gerekli güncellemeler yapılarak bu sınıflamanın 2018 versiyonu Başkanlığımız internet sayfası ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı’nın internet sayfasında yayımlanmıştır.

Bu doğrultuda, TÜİK tarafından tüm kamu kurum ve kuruluşlarına; Türkiye istatistik sisteminde yer alan verilerin karşılaştırılabilmesi, uluslararası standartlarda veri üretilebilmesi, aynı dilin konuşulması, ortak standartların yakalanması, veri toplama maliyetlerinin azaltılması için bu sınıflamaların kurum ve kuruluşların idari kayıtlarındaki ekonomik faaliyetlerin sınıflanması gereken durumlarda ve istatistik üretim sürecindeki çalışmalarda kullanılması gerektiğini belirten yazı gönderilmiştir.

Bu çerçevede, NACE Ekonomik Faaliyet Sınıflamasının, ilgili faaliyetlerin ne şekilde vergilendirileceği veya hangi mevzuat hükümlerine dayanılarak işlem yapılacağı hususuyla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, KDV oranları 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 28. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listeler dışındaki teslim ve hizmetler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin B/15. sırasında, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu kapsamında verilen eğitim ve öğretim hizmetlerinin % 8 oranında KDV’ ye tabi tutulması öngörülmüştür.

Öte yandan, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ve 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanan “Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik”te özel çocuk kulüplerinin 6-12 yaş arası çocuklara hizmet veren kuruluşlar olduğu ve açılışlarının Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerince verilecek Açılış İzin Belgesiyle yapılacağı belirtilmiştir.

Buna göre, 2828 sayılı Kanun kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nden alınan izin belgesine dayanılarak özel çocuk kulübü adı altında yürütülen faaliyetiniz dolayısıyla burada vereceğiniz eğitim ve öğretim hizmetlerinin % 8 oranında KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelgesi

Tarih   : 22.06.2018
Sayı : 21152195-135[7-2018/262]-E.251940

ÖTVK Md. 7

ENGELLİ MAVİ KART SAHİPLERİNİN ARAÇ ALIMINDA ÖTV İSTİSNASI 

Yurt dışında ikamet eden Türk uyruklu mavi kart sahiplerinin %98 engellilik oranı tespiti içeren Engelli Sağlık Kurulu Raporuna istinaden 4760 sayılı ÖTV Kanunu’nun 7. maddesinde düzenlenen malul veya engellilerin taşıt alımına ilişkin istisna uygulamasından yararlanabileceği hk.

Özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, mavi kart sahibi yabancı ülke vatandaşı olduğunuz belirtilerek ……….. Hastanesi tarafından adınıza düzenlenmiş olan %98 engellilik oranı tespiti içeren …….. tarihli ve ……….sayılı Engelli Sağlık Kurulu Raporuna istinaden 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 7. maddesinde düzenlenen malul veya engellilerin taşıt alımına ilişkin istisna uygulamasından yararlanıp yararlanamayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşünün bildirilmesinin talep edildiği anlaşılmıştır.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 7. maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendiyle, Kanuna ekli (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tâbi mallardan;

  1. a) 87.03 (hesaplanması gereken özel tüketim vergisi ve diğer her türlü vergiler dahil bedeli 200.000 TL’yi aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³’ü aşanlar hariç) ve 11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, engellilik derecesi %90 veya daha fazla olan malul ve engelliler tarafından,
  2. b) 03 G.T.İ.P. numarasında yer alan (motor silindir hacmi 2.800 cm³’ü aşanlar, bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilenler, sürücü dâhil 8 kişiye kadar oturma yeri olan binek otomobilleri, yarış arabaları, arazi taşıtları hariç), yük taşımasında kullanılıp azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan ve yolcu taşıma kapasitesi istiap haddinin %50’sinin altında olanlar ile sürücü dâhil 9 kişilik oturma yeri olanların, engellilik durumlarının araçları bizzat kullanamayacak ve sürekli olarak tekerlekli sandalye veya sedye kullanmalarını gerektirecek nitelikte olduğunu ilgili mevzuat çerçevesinde alınan engelli sağlık kurulu raporuyla tevsik eden ve engellilik derecesi %90 veya daha fazla olup tekerlekli sandalye veya sedye ile binilmesine ve seyahat edilmesine uygun tertibat yaptıran malul ve engelliler tarafından,
  3. c) 87.03 (hesaplanması gereken özel tüketim vergisi ve diğer her türlü vergiler dahil bedeli 200.000 TL’yi aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³’ü aşanlar hariç) ve 11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, bizzat kullanma amacıyla engelliliğine uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malul ve engelliler tarafından

beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı ÖTV’den istisna edilmiş olup, bu istisna uygulamasının usul ve esaslarına ilişkin açıklamalar Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği’nin (II/C/1) bölümünde yapılmıştır.

Mezkûr Genel Tebliğin (II/C/1.5) bölümünde; istisnadan, Türkiye’de ikamet eden ve ikamet tezkeresine sahip yabancı ülke vatandaşları ile yurt dışında ikamet eden Türk uyruklu mavi kart sahiplerinin de yararlanabileceği, bunların da aranan şartları haiz olmaları ve belgeleri ibraz etmeleri gerektiği açıklamasına yer verilmiştir.

Öte yandan, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 28. maddesinde, doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve üçüncü dereceye kadar olan altsoylarının, bu maddede belirtilen istisnalar dışında Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam edecekleri, bu madde kapsamında bulunan kişilere, talepleri halinde bu maddede belirtilen haklardan faydalanabileceklerini gösteren Mavi Kart düzenleneceği, bu maddenin sağladığı hakların kullanılmasında Mavi Kartın ibrazının yeterli olduğu hükümlerine yer verilmiştir.

Buna göre, ilgide kayıtlı özelge talep formunuz ekinde yer alan Engelli Sağlık Kurulu Raporunuz ve sahip olduğunuz Mavi Karta istinaden, Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun (7/2-a) maddesinde düzenlenen istisna uygulamasından yararlanmanız mümkündür.

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelgesi

Tarih   : 18.06.2018
Sayı : 39044742-135-560781

ÖTVK Md. 1, 2, 3, 4

VUK Md. 153, 160

DEVRALINAN ŞİRKETİN STOKLARINDA BULUNAN ÖTV’YE TABİ MALLARA İLİŞKİN ÖTV UYGULAMASI 

Tüm aktif ve pasifiyle (kül halinde) devralınan şirketçe imal edilen ve devir tarihi itibarıyla stoklarında bulunan şarapların devralan şirkete tesliminde ÖTV beyan edilip ödenmesi gerektiği, bu malların devralan şirketçe satışı aşamasında tekrar ÖTV hesaplanmayacağı ancak devre konu şaraplara ilişkin ÖTV’nin ödenmesinden devralan şirketin sorumlu olduğu hk.

Özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden; Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu (TAPDK) tarafından verilen dağıtım izin belgesini haiz Şirketinizce, 23.12.2016 tarihinde …… vergi kimlik numaralı …………..’nin tüm aktif ve pasifiyle (kül halinde) devralındığı, devralınan Şirketin üretim izin belgesine (TAPDK) haiz olduğu ve ÖTV mükellefiyetinin bulunduğu belirtilerek, devralınan Şirketin stoklarında bulunan ve devir işlemi sonucunda aktifinize alınan şarapların satışı dolayısıyla, şarap imalatı yapmayacak olan Şirketinizce Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) mükellefiyeti tesis edilip edilmeyeceği ile söz konusu malların tesliminde ÖTV hesaplanıp hesaplanmayacağı hususlarında tereddüt hasıl olduğundan konu ile ilgili olarak Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun;

– (1/1-c) maddesinde, Kanuna ekli (III) sayılı listedeki malların ithalatı veya imal edenler tarafından tesliminin bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV’ye tabi olduğu,

– (2/1-e) maddesinde, bu Kanun uygulamasında “teslim” tabirinin, bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya adına hareket edenlerce, alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesini ifade ettiği,

– (2/3-a) maddesinde, vergiye tabi malların, vergiye tabi olan malların imali dışında her ne suretle olursa olsun kullanılması, sarfı, işletmeden çekilmesi veya işletme personeline ücret, prim, ikramiye, hediye, teberru gibi namlarla verilmesinin de teslim sayıldığı,

– (3/a) maddesinde, mal teslimi halinde vergiyi doğuran olayın, malın tesliminde gerçekleşeceği,

– (4/1-a) maddesinde, Kanuna ekli (III) sayılı listedeki mallar için verginin mükellefinin, bu malları imal ya da ithal edenler ile bu malların müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenler olduğu

hükme bağlanmış olup, söz konusu düzenlemelerin uygulama usul ve esaslarına ilişkin açıklamalara Özel Tüketim Vergisi (III) sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği’nde yer verilmiştir.

Bu kapsamda, Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda, şirketlerin Türk Ticaret Kanunu’na ve/veya Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre yaptıkları devir veya birleşme işlemlerine yönelik herhangi bir istisna hükmü bulunmadığından, devredilen/birleşen şirketin stoklarında bulunan ÖTV’ye tabi malların devralan şirkete intikali, genel hükümler çerçevesinde teslim kapsamında ÖTV’ye tabidir.

Öte yandan, anılan Genel Tebliğin (I/A/Ç) bölümünde belirtildiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 153. maddesi uyarınca ÖTV mükellefiyeti tesis ettiren mükellefler, ÖTV’ye tabi işlemleri bulunmaması nedeniyle ÖTV mükellefiyetlerinin sona erdirilmesini, bir dilekçe ile bağlı bulundukları vergi dairesine başvurmak suretiyle isteyebilir. Bu dilekçe üzerine mükellefiyet kaydı ilgili vergi dairesince terkin edilmektedir.

Ancak, Vergi Usul Kanunu’nun 160. maddesi hükmü uyarınca, mükellefin ÖTV’ye ilişkin mükellefiyet kaydının terkin edilmesi, mükellefin işi bırakmasından önceki döneme ilişkin yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacağı gibi, bu tarihten sonra faaliyette bulunduğunun tespiti halinde, bu dönemlere ilişkin vergilendirmeye ve sahte belge düzenleme fiilini işleyenler hakkında kovuşturma yapılmasına ve ceza uygulanmasına da engel teşkil etmemektedir.

Buna göre, ………….’nin tüm aktif ve pasifiyle (kül halinde) Şirketinize devredilmesi nedeniyle, adı geçen Şirketçe imal edilen ve devir tarihi itibariyle stoklarında bulunup Şirketinize devredilen şarapların Şirketinize tesliminde ÖTV beyan edilip ödenmesi gerekmektedir. Bu teslim ÖTV’ye tabi olduğundan, Şirketinizce bu malların satışı aşamasında tekrar ÖTV hesaplanmayacaktır. Bununla birlikte, devre konu şaraplara ilişkin ÖTV’nin ödenmesinden Şirketinizin sorumlu olduğu tabiidir.

Öte yandan, adı geçen Şirketin, hukuki kişiliğinin sona ermesi ve sonraki dönemlerde imalat faaliyetinde bulunmayacak olması nedeniyle, söz konusu Şirkete külli halef olan Şirketinizce ilgili vergi dairesine başvurularak ÖTV mükellefiyetinin sonlandırılmasının talep edilmesi mümkündür. Devir işleminden sonra Şirketinizce ÖTV’ye tabi mal imalatında bulunulmayacak olması halinde ÖTV mükellefiyeti açtırmanıza gerek bulunmamaktadır.

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelgesi

Tarih   : 12.06.2018
Sayı : 71387770-155[1-2017/303]-26652

DVK Md. 1, 4

DAMGA VERGİSİ UYGULAMASINDA İHTARNAMENİN MAHİYETİ İTİBARIYLA FESİHNAME OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin, müteahhit firma tarafından söz konusu sözleşmede öngörülen sürede inşaata başlanmamış olması nedeniyle feshine ilişkin noter aracılığı ile çekilen ihtarnamenin, mahiyeti itibariyle fesihname olarak değerlendirilmesi ve söz konusu kağıdın Damga Vergisi Kanunu’na ekli (1) sayılı tablonun I/A-5 bölümü uyarınca nispi damga vergisine tabi tutulması gerektiği hk.

Özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, … Tic. Ltd. Şti. ile … arasında imzalanan kat karşılığı inşaat sözleşmesinin, müteahhit firma … Tic. Ltd. Şti. tarafından söz konusu sözleşmede öngörülen sürede inşaata başlanmamış olması nedeni ile … tarafından feshedildiği, feshe ilişkin noterliğiniz aracılığı ile çekilen ihtarnamenin damga vergisinden istisna olup olmadığı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun 1. maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu, bu Kanun’daki kağıtlar teriminin, yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade edeceği; 3. maddesinde; damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisinin kişilerce ödeneceği; 4. maddesinde, bir kağıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın mahiyetine bakılacağı ve buna göre tabloda yazılı vergisinin bulunacağı, kağıtların mahiyetlerinin tayininde, şekli Kanunlarda belirtilmiş olanlarda Kanunlardaki adlarına, belirtilmemiş olanlarda üzerlerindeki yazının tazammun ettiği hüküm ve manaya bakılacağı; 5. maddesinde (6728 sayılı Kanun’un 23. maddesiyle değişen cümle: Yürürlük 09.08.2016) bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kağıtlardan, maktu vergiye tabi olanların her bir nüshası ayrı ayrı aynı miktarda; nispi vergiye tabi olanların ise sadece bir nüshasının damga vergisine tabi olduğu hükümleri yer almaktadır.

Anılan Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “I.Akitlerle İlgili Kağıtlar” başlıklı bölümünün A/5 fıkrasında da, fesihnamelerin (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil) nispi oranda damga vergisine tabi olacağı hüküm altına alınmıştır.

Özelge talep formunuza ekli “İhtarname” başlıklı kâğıdın incelenmesinden, ihtarnamenin konusunun, … Tic. Ltd. Şti. ile … arasında düzenlenen kat karşılığı inşaat sözleşmesinin … tarafından tek taraflı feshedildiğinin ihbarı ve ihtarı olduğu anlaşılmaktadır.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, özelge talep formu ekinde yer alan ihtarnamenin mahiyeti itibariyle fesihname olarak değerlendirilmesi ve söz konusu kağıdın Damga Vergisi Kanunu’na ekli (1) sayılı tablonun I/A-5 bölümü uyarınca nispi damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

 

Yazarlar : ‘- -‘


Yorumları Görüntüle
Hiç yorum yapılmamış.