DUYURULAR
MEHMET MOLLAİSMAİLOĞLU Tarafından Tarihinde yazıldı
Bu yazı 1.804 defa okundu

Kira Geliri Elde Edenler İçin Hatırlatma


BEYANNAME VERİRKEN DİKKAT EDİLECEK KONULAR

1. Kira gelirinde gelirin elde edilmesi, tahsil esasına bağlanmıştır. Bu esasa göre kira gelirinin vergilendirilmesi için nakden veya ayni olarak tahsil edilmiş olması gerekmektedir. Mükellefler tarafından o yıla veya geçmiş yıllara ait olarak tahsil edilen kira bedelleri, tahsil edildiği yılın hasılatı sayılır.

Örneğin; 2011 ve 2012 yılları kira gelirleri topluca 2013 yılında tahsil edilirse, 2013 yılının geliri olarak dikkate alınacaktır.

2. Gelecek yıllara ait olup, peşin tahsil edilen kira bedelleri, tahsilatın yapıldığı yılın değil, gelirin ilgili olduğu yılın hasılatı olarak kabul edilir.

Örneğin; 2013 yılında beş yıllık kira bedelini peşin alan mükellef sadece 2013 yılına ait kirayı beyan edecektir. Diğer yılları ilgili yıllarında beyan etmesi gerekmektedir.

3. Kira tahsilat ve ödemelerinin (sadece konutlarda 500,00 TL altında kira ödemeleri için zorunluluk yoktur) banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerinden yapılması zorunluluğu bulunmaktadır.

4. Kira bedelinin hiç olmaması veya düşük olması halinde, “emsal kira bedeli” esas alınmalıdır.

5.  Konut kira geliri istisnası 2013 yılı için 3.200,00 TL’dir.

  • Bu istisna işyeri kira geliri elde edilmesi durumunda uygulanmaz.
  • Kira gelirinin yanında ticari, zirai veya serbest meslek kazancının beyan edilmesi durumunda istisna uygulanmaz.
  • Ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı 94.000 TL ‘nı aşanlar, bu gelirlerin beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın bu istisnadan faydalanamazlar.
  • Kira geliri ortak elde edilirse her ortak istisnadan ayrı ayrı yararlanır. Birden fazla konuttan kira geliri elde ediliyorsa istisna bir defa uygulanır.

KİRA GELİRİNİN BEYANI

Beyana tabi geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından ibaret olan mükelleflerden;

-Bir takvim yılı içinde elde ettiği konut kira geliri, istisna tutarını (2013 yılı için 3.200 TL) aşanlar,

-İşyeri kira gelirleri üzerinden vergi kesintisi yapılanlardan, kira gelirlerinin brüt tutarı beyanname verme sınırını (2013 yılı için 26.000 TL) aşanlar, (Beyanname verme sınırı olan 26.000 TL’nin aşılıp aşılmadığının tespitinde, gelir vergisi kesintisine tabi brüt kira gelirleri ile konut kira gelirinin gelir vergisinden istisna edilen tutarı aşan kısmı birlikte dikkate alınacaktır.)

– Yukarıdakiler dışında kalan mal ve hakların kiralanmasından elde edilen kesinti ve istisna uygulamasına konu olmayan gelirlerden bir takvim yılı içinde tutarı 2013 yılı için 1.390 TL aşanlar yıllık beyanname vereceklerdir.

KİRA GELİRİNDEN GİDERLERİN İNDİRİLMESİ

Kira gelirinin vergilendirilmesinde, elde edilen gelirin tutarı iki farklı şekilde tespit edilebilmektedir.

– Götürü Gider Yöntemi : Herhangi bir belge aranmaksızın elde edilen hasılatın % 25’i gider olarak indirilir. İki yıl geçmedikçe bu usulden dönülemez.

– Gerçek Gider Yöntemi : Kira geliri elde edilen gayrimenkule ait olup, kanunda belirlenmiş ve belgeye dayalı giderler hasılattan indirilir.

Götürü veya gerçek gider yönteminin seçimi, taşınmaz malların tümü için yapılır. Bazı taşınmazlar için gerçek gider, bazı taşınmazlar için götürü gider yöntemi seçilemez. Götürü gider yöntemini seçen mükellefler, iki yıl geçmedikçe gerçek gider yöntemine dönemezler.

BEYANNAMENİN VERİLME ZAMANI

Mükelleflerin, 1 Ocak 2013 – 31 Aralık 2013 dönemine ait beyana tabi gayrimenkul sermaye iradı gelirleri için 2014 yılının MART ayının 1’inci gününden 25 inci günü akşamına kadar beyannamelerini vermeleri gerekmektedir.

VERGİNİN ÖDENMESİ

Beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisi MART ve TEMMUZ aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir.

Ali KARAKAŞ

Mali Müşavir

Bağımsız Denetçi

 


Yorumları Görüntüle
Hiç yorum yapılmamış.