FORMLAR - DİLEKÇELER
MEHMET MOLLAİSMAİLOĞLU Tarafından Tarihinde yazıldı
Bu yazı 18.320 defa okundu

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ SÖZLEŞME ÖRNEĞİ


HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ

Bir tarafta —- (sözleşmede şirket olarak anılacaktır) ile diğer tarafta Av.—– Av. — (sözleşmede avukatlar olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki koşullarda bir hukuk müşavirliği sözleşmesi düzenlenmiştir.

A-    SÖZLEŞMENİN KONUSU
Avukatlar, şirketin faaliyet alanı ile ilgili olmak üzere tüm hukuksal konularda çalışmalar yapacak, sorunların çözümünde yardımcı olacak, görev verilmesi halinde yasal gereğini yapacaklardır. Gerektiğinde şirket adına dava ve takipler açacak, şirket aleyhine açılmış dava ve takiplere katılacaklardır. Şirketi temsilen tüm adli ve idari makamlar, kurum ve kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunacaklardır. Avukatların şirketi temsil yetkisi sadece görev ve vekalet aldıkları konular ile sınırlı ve sadece hukuk müşavirliği sıfatı ile olacak; bunun dışında hiçbir biçimde şirketi temsil edemeyecek ve şirket adına işlemler yapamayacaklardır.
Avukatlara herhangi bir iş ve görev verilmesi veya daha önce verilmiş bir iş ile ilgili yapılması istenenler, her türlü talepler yazılı talimat ile yapılacaktır.
Avukatlar kabul edip aldıkları işleri sonuna kadar yargılamanın her aşamasında takiple yükümlüdürler. Avukatlar aldıkları işlerde Avukatlık Kanunu, Borçlar Kanunu ve diğer ilgili kanunlar çerçevesinde gerekli özeni göstermek zorunda olup sorumludurlar.
Avukatlar, önceden haber verilmesi şartıyla ve programlarının uygun olması halinde şirketin toplantılarına hukuk müşaviri sıfatıyla katılacaklardır.
Şirket de avukatların çalışmasında gereken bilgi ve belgeleri, masraf avanslarını zamanında verecek; uygun çalışma ortamı ve koşullarını sağlayacaktır.

B-     ÜCRET
Avukatlara hukuk müşavirliği hizmetlerine karşılık olmak üzere ayda .-Lira ücret ödenecektir. Ücret, her ayın ilk mesai günü, bildirilecek banka hesaplarına yatırılacak veya elden nakit ve peşin ödenecektir.
Hukuk müşavirliği hizmetleri dışında avukatlara görev verilen dava ve takipler ile muhtelif işlerde dava konusunun para ile değerlendirilebilir nitelikte olması halinde avukatlık ücreti Avukatlık Asgari cret Tarifesi’ndeki oranlara iki (2) rakamı eklenerek bulunacak orana göre hesaplanacaktır.
Davanın olumsuz sonuçlanması ve icra takiplerinde tahsil imkanın olmaması halinde Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ne göre ücret ödenecektir. İcra takiplerinde tahsil imkanının olmadığı aciz belgesi alınmasıyla veya borçlunun takip talebindeki adresi ile şirketçe menkul malının bulunduğu bildirilen sair adreslere gidilerek tutanak tanzim edilmesiyle sabit olmuş sayılacaktır.
Miktar ve değeri para ile ölçülemeyen dava ve takipler için İstanbul Barosu’nca dönemler halinde yayınlanan en az ücret çizelgesinde belirlenen ücretler ödenecektir.
Dava ve takiplerde karşı tarafa yükletilecek avukatlık ücreti avukatlara aittir. Ücrete esas olacak tutar dava veya takibin asıl tutarlarına faiz ve tüm fer’ilerinin ücretin ödeneceği tarih itibarıyla eklenmesiyle bulunacak tutardır.
Avukatların ücret alacağı, davalarda karar tüm aşamalardan geçip kesinleştiğinde icra takiplerinde ise tahsilat yapıldığında ve tahsil imkanının bulunmadığı belgelendiğinde muaccel olacak ve nakit olarak ödenecektir. Sulh, feragat, kabul, vazgeçme vs. hallerde avukatlık ücreti tam ödenecektir.
Avukatlar, aldıkları işi haklı bir neden olmaksızın takipten vazgeçtikleri ve vekaletten istifa ettikleri takdirde hiçbir ücret talebinde bulunamazlar. Bu durumda sarf etmedikleri masraf avanslarını ve kendilerine verilen belgeleri geri vermek zorundadırlar.

C-    YOL VE KONAKLAMA GİDERLERİ
Dava ve takipler için İstanbul dışına gidilmesi gerektiğinde avukatların tüm masrafları şirket tarafından karşılanacaktır. Yol giderleri uçak, birinci mevkii yataklı tren, feribot, deniz otobüsü, otobüs ve mutabık kalınması halinde avukatın kendi aracının yakıt ve yol giderleri olarak hesaplanıp ödenecektir. Yol giderlerinden başka belgelendirilen konaklama giderleri de ödenecektir.
Dava ve takipler için değil de hukuk müşavirliği hizmetleri nedeniyle İstanbul dışına gidilmesi gerektiğinde ise yukarıdaki giderlere ilaveten beher gün için 100 USD ödenecektir.

D-    İŞİN GERİ ALINMASI – BAŞKA AVUKATIN GÖREVLENDİRİLMESİ
Şirketin işi geri alması, avukatın yazılı izni olmaksızın başka avukatları teşrik etmesi veya bir başka avukata vermesi, istenen giderleri ödememesi, iddia ve savunma için gerekli bilgi, belge ve delilleri vermemesi, değiştirdiği yeni adresini yazılı olarak bildirmemesi, avukatın rızası olmadan veya takipten kısmen veya tamamen vazgeçmesi, karşı taraf ile sulh olması veya karşı tarafı ibra etmesi ya da haklı bir sebep olmadan avukatları azletmesi gibi işin takip ve sonuçlandırılmasını her ne suretle olursa olsun engellediği durumlarda sözleşme avukatlarca bozulabilir. Bu durumda bu sözleşmede belirlenen ücretin tamamı def’aten ödenecektir.
Şirket ücret konusunda belirlenen kurallara uymak kaydıyla avukatlara verdiği takipleri ve davaları yazılı talimatı ile bulundukları safhada durdurmak veya vazgeçmek hakkına sahiptir.

E-    TEVKİL
Avukatlar yetki verilmiş olması halinde başkalarını tevkil edebilecekler ya da işi uygun görecekleri başka avukatlarla birlikte takip edebileceklerdir. Ancak her iki durumda da sorumluluk iş bu sözleşmeye imza koymuş avukatlara aittir.

F-    ÖDEME VE TESLİM
Avukatlar, kendilerine tevdi edilen işlerden dolayı tahsil ettikleri paraları yukarıda belirlenen şekilde hesaplayacakları avukatlık ücretini mahsup ettikten sonra aynı gün veya en geç takip eden iş gününde şirkete ödemek zorundadırlar. Aynı şekilde şirket namına teslim aldıkları her türlü mal ve kıymetli evrak vs. de aynı süre zarfında şirkete teslim edilecektir. Avukatlıklar her türlü gecikmeden kusurları oranında sorumludurlar.

G-    MASRAF AVANSLARI
Avukatlar kendilerine verilen işlerin masraf avansları ödenmedikçe hukuksal çalışmalara başlamak zorunda değillerdir. Masraf avansı, işin gerektirdiği resmi harç ve masraflar ile işin takip edilmesinde avukatlarca yapılacak her türlü masrafı içerir.
Avukatlar, dava ve takipler için yaptıkları resmi masraflara ilişkin harç makbuzlarının birer fotokopisini üzerlerine dosya ve tebligat giderlerini not ederek istendiğinde şirkete vereceklerdir.

II- BİLGİ VERİLMESİ

Avukatlar, kendilerine verilen işlerin dosyalarını düzenli olarak tutacaklardır. Şirketçe istendiğinde ve avukatlarca uygun görülen periyotlarda dosyaların aşamalarını gsöteren rapor verilecektir. Tahsilatlarda ve dosyalar sonuçlandığında rapor mutlaka düzenlenecektir.

H-    SÖZLEŞMENİN SÜRESİ
Sözleşmenin süresi — tarihinden başlamak üzere —. aydır/yıldır.

İ-     SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ
Sözleşme karşılıklı anlaşmayla ya da avukatlar veya şirketçe tek taraflı olarak her zaman feshedilebilir. Sözleşme süresi sonunda taraflar sözleşmeyi feshetmemişler ise sabit ücret hariç olmak üzere aynı şartlarda yenilenmiş sayılacaktır. Avukatlar haklı neden olmaksızın sözleşmeyi feshederse ücret talebinde bulunamazlar. Şirket sözleşmeyi haksız olarak feshederse avukatlık ücretleri ve sözleşme sonuna kadar olan aylık müşavirlik ücretlerinin tamamını ödenmesi gerekir.


Yorumları Görüntüle
Hiç yorum yapılmamış.