GENEL
MEHMET MOLLAİSMAİLOĞLU Tarafından Tarihinde yazıldı
Bu yazı 47.726 defa okundu

Ağır ve Tehlikeli İş Kolları


Mesleki Eğitim Almamış İşçiler Ağır Ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılamayacak , 26 Mayıs 2008 Tarih ve 26887 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 5763 sayılı İş Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’ un 5’inci maddesi uyarınca 4857 Sayılı İş Konunu nun 85’inci maddesinde değişiklik yapılmış olup, anılan değişiklik gereği, Onaltı yaşını doldurmamış genç işçiler ve çocuklara ilave olarak çalıştığı işle ilgili mesleki eğitim almamış işçiler in de ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamayacağı belirtilmiştir.  Anılan düzenleme uyarınca mesleki eğitim almamış işçilerin 01.01.2009 tarihinden sonra ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılması yasaklanmıştır.

 

EK: AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERE AİT ÇİZELGE

Kadınların çalış-tırılabilecekleri işler
16 yaşını doldur-muş fakat 18 yaşını  bitirmemiş genç işçilerin çalıştırı-labilecekleri  işler

ARAMA VE SONDAJ İŞLERİ

1
Petrol, tabii gaz, su, her çeşit  maden, maden filizleri ve mineralleri arama ve  her çeşit sondaj işleri, (Bu işlerin yalnız yer üstünde yapılan yardımcı hizmetlerinde kadın ve genç işçi çalıştırılabilir).

2
Petrol, tabii gaz, su ve her çeşit maden ve maden filizleri ve mineralleri ile taş, toprak, kum ve benzeri maddelerin çıkarılması ve üretimi işleri.

3
Petrol, tabii gaz, su, her çeşit maden ve maden filizleri mineralleri ile taş, toprak, kum ve benzeri maddelerin çıkartılması ile üretimi işlerinin yapılmasında tamamlayıcı nitelikte olan kırma, yıkama, zenginleştirme, taşıma, depolama ve benzeri işler (Elle yapılan basit ayıklama işlerinde kadın çalıştırılabilir).

METALURJİ SANAYİİ İLE İLGİLİ İŞLER

4
Metallerin ve metalsilerin filiz ve minerallerden itibaren pirometalurjisel, kimyasal, elektrolitik usullerle  üretimi işleri ve bunlarla ilgili işler.

5
Metallerin ve metalsilerin eritilmesi, saflaştırılması, alaşımlarının üretimi ve bu maksatlarla yapılan her çeşit işler.

6
Metal  ve alaşımlarının, metalsi ve alaşımlarının her çeşit döküm (adi döküm, pres döküm, enjeksiyon döküm gibi) ve haddeleme, presleme suretiyle sıcak ve soğuk olarak şekillendirilme işleri.

7
Font, çelik ve diğer madenlerin ve alaşımlarının eritilip potalara dökülmek sureti ile çeşitli eşyaların imali işleri.

8
Metal ve alaşımlarına, metalsi ve alaşımlarına (Külçe, takoz, biyet halinde veya şekillendirilmiş olanlarına) uygulanan ısıl işlemleri (Tav, su verme ve benzeri işlemler).

9
Kükürdün eritme yoluyla üretimi, öğütülmesi ambalajı ve depolanması ve bunlarla ilgili işler.

TAŞ VE TOPRAK SANAYİİ İLE İLGİLİ İŞLER

10
Taş ocaklarında her çeşit taşın çıkartılması ve işlenmesi işleri (Kırma, kesme, taşıma, öğütme, yontma, cilalama ve benzeri işler).

11
Çimento fabrikalarında ve taş ocaklarında; dinamitleme, konkasör ve yağcılığı, konkasöre vagon devirme ve monitör havai hat yağcılığı  ekskavatör işleri ile çimento üretiminde kalker stoklanması, kalsinatör, klinker  elevatörü, ambalaj, gezer vinç, kaynak, santralde ocakçılık ve külcülük, ocak ve fırın duvarcılığı ve tamirciliği, yükleme ve boşaltma, su kulesi, baca ve boya tamiri, gezer vinç yolları, kanalizasyon ve bakım işleri.

12
Kireç ve alçı taşının yakılması ve bunları öğütme ve eleme işleri.

13
Toprağın  pişirilmesi suretiyle imal olunan kiremit, tuğla, ateş tuğlası, boru, pota, künk ve benzeri inşaat ve mimari  malzeme işleri.
K

14
Çanak, çömlek, çini, fayans, porselen ve seramik imaline ait işler.
K

15
Cam, şişe, optik ve benzeri malzeme  fabrika ve imalathanelerinde üretime ilişkin işler ve bunların işlenmesine ait işler.
K

16
13, 14 ve 15 numaralı bentlerde belirtilen  işlerden fırın işleri ile silis tozları saçan işler.

METAL VE METALDEN MAMUL EŞYA SANAYİİ İLE İLGİLİ İŞLER

17
Ağır saç levhaları bağlama, perçinleme ve presleme işleri ile kalafat işleri, kara, deniz ve hava taşıtlarının tamir veya imalinde kullanılan malzemenin özellikleri itibariyle bir kişi tarafından idare edilemeyen işler.

18
Gemi inşaat ve tamiratında iskele, dikme ve kızak işleri ile vinçler, iş iskeleleri, bumbalar, direkler, demir ve zincirler ve benzeri teçhizatlara ait işler.

19
İskeleler, çarpantlar, köprüler, motorlar,  makinalar, kazanların  imali ve bunların montajı ile işletilmesi işleri.

20
Demir tel ve çubuktan malzeme imalatı işleri (Çivi, zincir, vida vb. gibi).
K

21
Demiri ısıtıp döverek şekillendirme veya presleme suretiyle çeşitli eşya imali işleri.

22
Soğuk demircilik ve her çeşit kaynak işleri (Oksijen, elektrik, punta ve dikiş kaynağı işleri gibi).

23
Altın, gümüş, bakır, pirinç, alüminyum ve benzeri malzemeden eşya imalatı işleri (Mutfak ve ev eşyası ile süs eşyası imalatında kadın ve genç işçi çalıştırılabilir).

24
Kurşun kaynak işleri, seri ve devamlı lehim işleri (Radyo, televizyon, elektrik ve elektronik cihazların imalinde ve onarımında yapılan seri ve devamlı lehim işlerinde kadın çalıştırılabilir).

25
10 kg’yi aşan tornacılık, tesviyecilik gibi talaşlı imalat  ve taşlama işleri.

26
Her türlü madeni ve fiber optik kablo imali, çelik ve benzeri malzemelerden tel, şerit gibi soğuk haddeleme, imali işleri.

27
Muharrik kuvvetle işleyen tam otomatik soğuk şekillendirme tezgahlarında yapılan işler.
K

28
Metal yüzeylerde yapılan,mekanik ve kimyasal temizlik işleri ile elektroliz yolu ile yapılan koruyucu kaplama (Nikelaj, kromaj ve kadmiyum kaplama vb.) sıcak daldırma yolu ile yapılan koruyucu kaplama (Kurşun,kalay,çinko vb.) çeşitli kimyasal maddelerle yapılan diğer koruyucu kaplama (fosfatlama, eloksal vb.) teflon ve  emaye işleri.

AĞAÇ VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA SANAYİİ İLE İLGİLİ İŞLER

29
Muharrik kuvvetle çalışan her türlü bıçaklar ve testereler  ile kesici, yontucu, soyucu, delici makinalar ve hızarlarla yapılan işler.

30
Kurutma işleri, yapıştırma işler, kontraplak, kontrtabla, yonga ağaçtan mamul suni tahta ve pvc yüzey kaplamalı suni tahta imali işleri ile emprenye işleri.
K

YAPI İŞLERİ

31
Bina, duvar, set, baraj, yol, demiryolu, köprü,  tünel, metro, her türlü raylı sistem, iskele, liman, marina, dalgakıran, balıkçı barınağı, hava alanı, havai hat, çelik konstrüksiyon yapı  kanalizasyon, yağmur suyu drenajı ve her türlü drenaj sistemleri, kanal, kanalet, foseptik, kuyu, havuz, spor tesisleri, her türlü sondaj işleri, her nevi yer üstü ve yer altı inşaat, su üstü ve su altı inşaatları, her türlü temel inşaatı işleri (Ankrajlı istinat duvarı, fore kazık yapımı, palplanşlı çalışmalar vb. ), yıkım işleri, arazi ölçüm, etüt, araştırma, her çeşit onarım ve güçlendirme ve benzeri işler ve bu işler için gerekli araç, malzeme, sabit tesis ve ekipmanın kullanılması işleri  (Teknik hizmetler ve yardımcı işlerde kadın ve genç işçi çalışabilir).

32
Her türlü prefabrik yapı elemanı (pabuç, kolon, kiriş, aşık, mertek gibi) üretimi ve yerinde montajı işleri.

33
Çimento ve betondan eşya ve inşaat malzemesi (Bina, karayolu, demiryolu, köprü, baraj ve benzeri üst yapılarla, her türlü alt yapılar ve tünellerde kullanılan elemanlar) imali ve tatbikatı.

34
Beton, asfalt, çimento, alçı ve kireç gibi yapı malzeme ve maddelerinin üretimi, işlenmesi,  bunlardan elde edilen yarı mamul ve mamul ürünlerin hazırlanması ve yerinde uygulanmasına ait işler.

35
Her türlü zeminin hafriyatı, yarma ve  doldurulma işleri.

KİMYA SANAYİ İLE İLGİLİ İŞLER

36
Klorür asidi, sülfat asidi, nitrat asidi vb. her çeşit tahriş edici ve yakıcı asitler ile sodyum ve potasyum hidroksit, amonyak gibi her türlü alkalilerin üretimi ve bunlarla yapılan işler.

37
Aldehitler, ketonlar, eterler, karbon sülfür, analin, alkoller, solventler, tinerler, triklor-etilen ve benzerleri gibi ve parlayıcı maddelerin imali ve bunlarla yapılan işler.

38
Ham petrol ve katranların distilasyonu, bitum, madeni yağlar ve her türlü akaryakıt ve rafinasyon işleri (Maddelerin küçük mikyaslarda yağlama,silme işleri gibi kullanılmasına ilişkin işlerde kadın ve genç işçiler çalıştırılabilir).

39
Odun ve kömürlerin gazlaştırılmaları,  koklaştırılmaları ve bunlardan elde edilen  bitum, katran gibi ara ve art ürünlerin distilasyonu işleri.

40
Doğal gaz, Likit petrol gazı, hava gazı, bio gaz, ve asetilen gazı gibi her türlü gaz üretimi, stoklanması  ve arz işleri.

41
Asfalt ile dam tecrit maddeleri ve yağlamaya özgü, olup petrol rafinerilerinde elde edilemeyen sıvı ve katı yağların imali işleri.

42
Her türlü patlayıcı madde ve mühimmatın imali, depolanması ve nakli işleri.

43
Her türlü zehirli gazların ve savaş gazlarının üretimi, kullanılması, depolanması ve nakli işleri.

44
Aktif  kömürlerin, diğer aktif maddelerin,ve çeşitli kimyasal maddelerin emprenyasyon işleri.

45
Her türlü patlayıcı maddenin kullanıldığı işler ile toz ve gaz maskeleri, koruyucu başlık, elbiseler ile diğer koruyucuların kullanılması zorunluluğu bulunan işler.

46
Piroteknik malzemesi hazırlama ve imali işleri (Aydınlatma ve işaret fişekleri, havai fişekler şenlik maytapları,tabanca mantarı benzerleri).

47
Kibrit imaline ait işler (Kadın ve genç işçiler kutulama, ambalajlama ve diğer yardımcı işlerde çalıştırılabilirler).

48
Parafinden eşya imaline ait işler.
K

49
Her türlü organik ve anorganik zehirli veya tahriş edici maddelerle boya ve vernik imali ve bunlardan meydana gelen zehirli ve tahriş edici boyaların kullanılması işleri.

50
Kimyasal gübrelerin üretimi ve depolanması işleri.

51
Selülozik,sentetik ve her çeşit boya imali işleri.

52
Sellüloit imali ve lak nitrosellülozu ile yapılan çeşitli kimyasal maddelerin imali işleri.

53
Ensektisit, rodentisit ve tarımsal mücadele ilaçları hazırlanması, üretimi ve depolanması işleri.

54
Flor, klor, brom, iyot üretimi ve bunların zarar verici türevlerinin imali işleri. Flor, klor, brom, iyot üretimi ve bunların zarar verici türevlerinin imali işleri.

55
Organik ve anorganik pigmentlerin imali işleri.

56
İnsan sağlığına zarar verici kimyasal maddelerin üretimi, yükleme, boşaltma ve nakli işleri.

57
Akümülatör imali ve seri olarak akümülatörlerin bakım ve şarj işleri.

58
Uyuşturucu maddelerin imali işleri.
K

59
Bitkisel ve hayvansal yağların üretimi ve  bunlardan yapılan maddelerin imaline ilişkin işler (Karbon sülfür gibi parlayıcı veya tahriş edici solventlerle yapılan prine ve benzeri yağlı maddelerden ekstraksiyon yolu ile yağ üretimi işlerinde ekstraksiyon kademelerinde kadın ve genç işçi çalıştırılamaz).
K

60
Suni lifler ve diğer sentetik lifler ile   bunlardan mamul maddelerin imali işleri.

61
Tabakhaneler ile her çeşit deri fabrika ve imalathanelerinde tabaklama, nakil ve depolama işleri.

62
Tüylü olarak kullanılacak derileri hazırlama işleri.
K

63
Kuş ve hayvan tüyü kıllarının temizlenmesi, didiklemesi, ayrılması ve bunlara benzer işler.
K

64
Ham kürkleri işleme ve boyama işleri.
K

65
Kauçuk ve lastik sanayiinde,lastik hamurunun hazırlanmasından her çeşit şekillendirilmiş  mamul yapımına kadar bütün işler (Lastik hamurunun hazırlanmasında kadın çalıştırılamaz).
K

66
Plastik maddelerin  şekillendirilmesi ve plastik eşya imali işleri.(pvc’nin imali ve pvc’den mamül eşyaların yapımında genç işçi çalıştırılamaz)
K

İPLİK,DOKUMA VE GİYİM SANAYİ     İLE İLGİLİ İŞLER

67
Çırçır fabrikalarındaki işler.
K

68
Pamuk keten,yün,ipek,paçavra ve benzerleri  ve harman, işleri ile bunların döküntülerini ayırma ve didikleme işleri.
K

69
Pamuk,keten,yün ipek ve benzerleriyle bunların döküntülerinin hallaç haşıl, tarak, presleme ve kolalama işleri.
K

70
Konfeksiyon ve triko imali işleri.
K

71
Pamuk, keten, yün, ipek ve benzerleri bunların döküntüleri ile iplik ve dokuma işleri.
K

72
Her türlü ilkel ve mamul maddelerin temizlenmesi, boyanması, gazlanması, ağartılması, basılması ve hazır hale getirilmesi işleri.
K

73
Suni ipek imalinde hazırlama ve üretme işleri.
K

74
Pamuk, yün ve sentetik elyaf  ile üretilmiş ipliklerden dokunarak üretilen  bezlerin, verniklenmesiyle dayanıklılık veya su geçirmezliği sağlanmış bezler imali (Kord bezi, yelken bezi, çadır bezi çuval bezi vb.).
K

75
Kıl mensucat, her türlü keçe ve aba imali işleri.
K

76
Linolyum ve diğer sert satıhta zemin  döşemeleri, suni deri (Plastik hariç muşamba ve kaplanmış kumaşlar, hasır, lif ve sair keçeler, paspaslar ve her türlü elyaftan vatka ve koltukçuluk malzemesi imali işleri), bu ürünlerin döküntü ve paçavralarının elyaf haline getirilmesi işleri

77
Tabii ve suni iplikten mamul her türlü dokuma ile deri, kürk ve sair cins malzemenin biçilip dikilmesi suretiyle her türlü giyecek eşyası imali işleri.
K

78
Mensucattan hazır eşya imali işleri (Perde, ev tekstili, otomobil ürünleri ve benzerleri).
K

KAĞIT VE SELÜLOZ SANAYİİ İLE İLGİLİ İŞLER

79
Kağıt hamuru ve odun hamuru üretimi işleri.
K

80
Selüloz üretimi işleri.
K

81
Kağıt ve selüloz üretiminde klor, hipoklorit, kükürt dioksit,  hiposulfit gibi tahriş edici ve zararlı maddelerin üretimi ile çözeltilerinin hazırlanması, kullanılması ve geri kazanılması işleri.

82
Otomatik makinalarla kağıt, karton, mukavva ve kutu imali işleri.
K

83
Kağıt ve ürünlerinden yapılan her türlü eşya ve malzemenin imali işleri.
K

GIDA VE İÇKİ SANAYİİ İLE İLGİLİ İŞLER

84
Zahire depolarındaki işler ile un ve çeltik fabrikalarındaki işler.
K

85
Ekmekçilik ve her çeşit un ve unlu maddelerden gıda maddesi yapımı işleri.
K

86
Maya üretim işleri.
K

87
Her türlü konserve ve hazır gıda ile hazır yemek  üretimi işleri.
K

88
Süt ve sütten mamul gıda maddelerin üretimi işleri.
K

89
Kahve ve  kakaonun tesislerde işlenmesi ve paketlenmesi işleri.
K

90
Her türlü bitkinin çiçek, tohum, kabuk,meyve ve yapraklarının işlenmesi ve paketlenmesi işleri ile bunlardan elde edilen toz, yağ ve diğer mamullerin işlenmesi ve paketlenmesi işleri.
K

91
Bitkisel her çeşit çay yaprakları ile yapılan işlemler ve benzeri işler.
K

92
Her türlü canlı hayvanın kesilmesi, işlenmesi ambalajlanması, sakatat tesislerindeki işler (Ambalaj ve paketleme işlerinde kadın işçi çalıştırılabilir).

93
Balıkhanede yapılan taşıma, depolama, dondurma, çeşitli safhalarda işleme ve diğer işler.
K

94
Soğuk hava depolarında ve şoklama odalarında yapılan işler.

95
Deniz ve göl tuzlalarıyla kaya tuzu işletmelerinde yapılan üretim, rafine, ambalajlama,  doldurma  ve  taşıma işleri.

96
Şeker fabrikalarında üretim, hazırlama ambalajlamaya ait işler.
K

97
Her türlü alkollü,alkolsüz içkilerin ve karbon asiti ile yapılmış içeceklerin yapımı, arıtılması, karıştırılması, damıtılması ve mayalandırılması işleri.
K

98
Maden suları ve sodalarının üretimi işleri.
K

TÜTÜN  SANAYİİ İLE İLGİLİ İŞLER

99
Balyaların depolara taşınması ve istiflenmesi işleri.

100
İmalathane ve depolardaki aktarma işleri.

101
Sigara, puro, pipo, nargile, enfiye ve çiğnenen keyif verici maddelerin imalathane ve fabrikalarında yaprak tütün vb. tütünlerin rutubetlendirme, ayırma, temizleme, filtreleme işleri, harman, kıyım, sarım ve ambalaj işleri.
K

ENERJİ ÜRETİMİ, NAKLİ VE DAĞITIMI İLE İLGİLİ İŞLER

102
Buhar, gaz ve sair muharrik kuvvet üretimiyle ilgili işler.

103
Elektriğin üretimi, nakli ve dağıtımı işleri, elektrik bakım ve onarım işleri.

104
Hareket halinde bulunan makine, motor ve aksamı ile transmisyon tertibatının yağlanması, tamiri ve temizlenmesi gibi işler ve benzeri işler.

NAKLİYE BENZERİ İŞLER

105
Araçsız olarak  yirmi beş kilodan yukarı ağırlık taşıma, boşaltma ve yükleme işleri.

106
El arabası gibi araçlarla elli kilodan yukarı ağırlık taşıma, boşaltma ve yükleme işleri.

107
Üç ve dört tekerlekli ve pedallı arabalarla altmış kilodan yukarı ağırlık taşıma, boşaltma ve yükleme işleri.

108
En çok %10 rampalı yerlerde vagonetlerle üç yüz kilodan yukarı ağırlık taşıma, boşaltma ve yükleme işleri.

109
Gaz, petrol, su ve benzeri maddelerin her çeşit boru vasıtasıyla taşınması ve bu nakil hatlarında yapılan bakım, onarım, tamirat ve benzeri işler.

110
Çuvallama, fıçılama, istifleme ve benzeri işler.
K

111
İnsan ve eşya taşımaya özgü taşıt araçlarında pilotluk, kaptanlık, şoförlük ve bunlara yardımcılık işleri.
K

112
Her türlü taşıt araçlarında makinistlik arabacılık, frencilik, makasçılık ve bunlara yardımcılık işleri (yardımcı işlerde genç işçiler çalışabilir).
K

TARIM VE HAYVANCILIK İŞLERİ

113
Denizlerde göllerde ve nehirlerde balık ve diğer hayvanların ve bitkilerin avlanması, toplanması, üretilmesi, (bunlardan elde edilecek ürün ve yan ürünler) ve dalyan işleri.

114
Hayvansal gübre işleri.

115
Her nevi bitki tohumu, hububat, bakliyat ve çeşitli gıda ürünlerinin tesislerde elenmesi, paketlemesi ve çeşitli merhalelerde işlenmesi işleri.
K

116
Tarım ilaçları kullanımı işleri

ARDİYE VE ANTREPOCULUK

117
Ardiyeler, antrepolar, umumi mağazalar ve iskelelerde yapılan her türlü ambarlama, depolama, yükleme ve boşaltma işleri.

HABERLEŞME

118
Posta, telefon, telgraf, telsiz, radyo, televizyon gibi iletişim araçları için yapılan her türlü yapım, bakım ve onarım işleri.

ÇEŞİTLİ İŞLER

119
Asbest tozları ile yapılan her çeşit imalat ile (Dam tecrit malzemesi, çimento ve asbest esaslı borular, kauçuklu ve plastikli yer döşemeleri imali, çeşitli sanayi ürünleri, kişisel koruyucular gibi) asbest hamuru hazırlama ve şekillendirme işleri.

120
Sünger avcılığı işleri.

121
Süngerleri temizleme, yıkama, beyazlatma ve boyama işleri.
K

122
İtfaiye işleri.

123
Ocakçılık, ateşçilik işleri ile ocak ve baca temizleme işleri.

124
Tatil köyü, otel, motel, kaplıca işletmeleri, yurt vb. bünyesindeki mutfak, bulaşıkhane, çamaşırhane, ütü odalarında yapılan işler (Yardımcı işlerde genç işçiler çalışabilir).
K

125
Kanalizasyon ve fosseptik işleri.

126
Her türlü çöp ve atık maddeler (toplanması, taşınması, depolanması,  işlenmesi, yok edilmesi vb.) ile ilgili işler.
K

127
Paçavracılık ve üstüpücülük işleri.
K

128
Bataklık kurutma, su altı ve toprak altı işleri ile suya girilerek yapılan her türlü işler.

129
Düşme ve kayma tehlikesi olan yüksek yerlerde yapılan her türlü işler.

130
Radyoloji işleri ile radyum ve radyo  aktif maddelerle ve radyasyon yayan her türlü  cihazla (Çeşitli röntgen, magnetik rezonans ve benzeri elektronik cihazlar) çalışılan işler.
K

131
Vahşi veya zehirli hayvan bulunduran  bahçelerdeki ve hayvan terbiyesi yapılan  yerlerdeki her türlü işler.
K

132
Üzerine kayıt yapılan film, disk ve benzeri cisimlerin yapılması işleri.
K

133
Her türlü mürekkep ve mürekkep ihtiva eden malzeme imali işleri.
K

134
Keten, kenevir ve jütten iplik, sicim, halat imali ve bunlarla yapılan dokuma işleri.
K

135
Hastane, bakteriyoloji ve kimya laboratuarları, eczacılık (ilaç imali, ham    maddesi imali ve benzeri) işleri.
K

136
Hayvan tahniti işleri.
K

137
Kemik, boynuz, tırnak ve hayvan kanı ile ilgili üretim işleri.
K

138
Tutkal, jelatin ve kola imali işleri.
K

139
Metalden matbaa harfi imali ve klişe imali işleri.

140
Deri sanayiinde mamul derilere yüz ve fantezi fason yapma ve derileri perdahlama işleri.
K

141
Makinasız deniz nakil araçlarında (Mavna, şat ve benzerleri) yapılan bütün işler.
K

142
Yüzer vinç ve taraklarda yapılan işler.

143
Hava alanlarındaki uçuşa hazırlık işleri ile yer hizmetleri ve bakım işleri.
K

144
Uçaklarda yapılan bütün işler ve uçaklarla yapılan ilaçlama ve yangın söndürme işleri.
K

145
Motorlu ve motorsuz her türlü kara ve demiryolu taşıtları ile yük veya yolcu taşıma işleri.
K

146
Kara, demiryolu, deniz ve göl taşıt araçları için bakım, ikmal, onarım ve park yerlerinde yapılan işler.
K

147
Her türlü yem, ara maddesi hazırlama, ambalajlama ve yem üretimi işleri.
K

148
Her türlü siloculuk işleri.
K

149
Matbaacılık işleri (Her türlü basım işleri, ciltçilik, klasör, dosya imali ve benzeri işler).
K

150
Her türlü ozalit, fotokopi, teksir, ilan ve reklam basım işleri.
K

151
Yüzey aşındırıcı, temizleyici malzemelerin üretimi işleri (Zımpara taşı ve zımpara kağıdı gibi).
K

152
Her türlü katı ve sıvı ara ürün ve nihai ürünlerin ambalajlanması, paketlenmesi ve dolumu işleri.
K

153
Deri, suni deri, plastik, ağaç ve diğer malzemelerden mamul her türlü ayakkabı, terlik ve benzerleri imalat işleri.
K


Yorumları Görüntüle
Hiç yorum yapılmamış.