DUYURULAR
MEHMET MOLLAİSMAİLOĞLU Tarafından Tarihinde yazıldı
Bu yazı 3.366 defa okundu

6552 SAYILI TORBA KANUN ÖZETİ


Sevgili Müşterimiz,

Bilindiği üzere 6552 Sayılı Kanunla Bazı Alacakların Yapılandırmasına dair yasa düzenlenmiş olup,

11/09/2014 Tarih ve 29116 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bu yapılandırmaların neleri kapsadığı ve nasıl olacağı hususu aşağıda kısaca açıklanmıştır.

Siz değerli müşterilerimizin (ve mükelleflerin)  mağdur olmaması ve bu yasadan en iyi şekilde faydalanması açısından

yararlı olacağı düşüncesi ile yasa metninin özeti  ve önemli yerleri aşağıda ki gibi hazırlanarak siz değerli müşterilerimize bilgi amaçlı olarak sunulmuştur.

1- VERGİ CEZALARI VE BUNA BAĞLI CEZALAR

30/04/2014 tarihi öncesine ait vergi borçlarının gecikme zammı ve gecikme cezaları silinecek, borç asılları ve asıl a bağlı cezalar; enflasyon oranında güncellenerek 2 ayda bir ödemek şartı ile 18 taksite kadar ödenebilecek.

2014 yılına ilişkin olarak 30/04/2014 tarihine kadar tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı cezalar II. Taksitler hariç, silinecek

FORM BA-BS ile ilgili cezalar yine 30/04/2014 tarih itibari ile 11/09/2014 tarih itibari ile vadesi gelmiş olan ya da vadesi geldiği halde ödenmemiş olan veya ödeme süresi henüz geçmemiş olan vergi cezalarının tamamının ödenmesi şartı ile bu cezaların % 50 si silinecektir.

EMLAK VERGİLERİ : Belediyelerce tahsil edilecek emlak vergisi ile iş yerlerine ait çevre temizlik vergisi ve bunlara bağlı vergi cezalar silinecek,

GECİKME ZAMMI /FAZİLERİN SİLİNMESİ : Bu kanunun yayımlandığı tarihe kadar 11/09/2014 itibarı ile vadesi geldiği halde ödenmemiş olan veya ödenme süresi henüz geçmemiş bulunan alacakların, ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri amme alacakların buna bağlı vergilerinin tamamen ödenmesi şartı ile yukarıda belirtilen faiz vb. tüm alacaklardan vazgeçilir.

ÖNEMLİ : VERGİ ASLI VE BU ASILLARA AİT CEZALAR SİLİNMEMEKTEDİR. SADECE, GECİKME ZAMMINI, GECİKME FAZİLERİ SİLİNMEKTEDİR. SİLİNENLERİN YERİNE Yİ-ÜFE HESAPLANACAKTIR.

2- KESİNLEŞMİŞ ALACAKLARIN ÖDENMESİ NASIL KOLAYLAŞTIRILIYOR

Bu kolaylıktan faydalanabilmek için belirlenen yeni borç tutarlarının 01/10/2014-30/11/2014 tarihleri arasında başvuruda bulunarak aynı tarihte tamamen veya belirli katsayılarla arttırılarak 6 ila 18 eşit taksitte 12 ila 36 ayda ödenmesi gerekir. İlk taksit ödeme tarihi 01/12/2014 tarihinde başlar.

YAPILACAK ÖDEMELERİN TAKSİT VE KATSAYILARI HESABI

1) 12 ay (2 ayda bir ödemeli 6 eşit taksit) için                      1, 05

2) 18 ay (2 ayda bir ödemeli 9 eşit taksit) için                      1, 07

3) 24 ay (2 ayda bir ödemeli 12 eşit taksit) için                    1, 10

4) 36 ay (2 ayda bir ödemeli 18 eşit taksit) için                    1, 15

Bir takvim yılında iki veya daha az (2014 takvim yılı için bir) taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı kanun hükümleri uygulanarak normal gecikme faizi ve zammı hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartı ile bu madde hükmünden yararlanırlar.

Bir takvim yılı içinde ikiden fazla vadesinde ödenmeyen taksitlerden dolayı yapılandırılan borçlara ait diğer taksitlerin ödenme hakkı kaybolur. Yani yapılandırma yanar.

 3-TİCARET VE SANAYİ ODALARI VE TOBB  

Yukarıda belirtilen odalara aidat borcu olanlar, ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı cezalar faiz, gecikme faizi ÜFE aylık değişim oranı esas alınarak hesaplanacak tutarın, 31/12/2014 tarihi sonuna kadar kalanı üçer aylık dönemler halinde sekiz eşit taksitte ödemeleri halinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri alacakların ve borç asıllarının bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması halinde ise ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz vb. alacaklardan vazgeçilir.

4- ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI :

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ödenmesi gerektiği halde ödenmemiş olan, aidat borçların asıllarının ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri alacaklar yerine, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarların; birinci taksiti 31/12/2014 sonuna kadar, kalanı üçer aylık dönemler halinde sekiz eşit taksitte ödemeleri halinde bu alacaklara uygulanan faiz vb. ile bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki aidat asıllarının tamamından vaz geçilir.

Son Başvuru Tarihi : 30/11/2014 dür.

5- SGK BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI

30/04/2014 tarihi öncesine ait SGK Prim ve diğer borçların gecikme zammı ve gecikme cezaları silinecek, borç asılları enflasyon oranında güncellenerek 2 ayda bir ödeme şartı ile 18 taksite kadar ödenebilecektir.

Altı eşit taksit                         1,05

Dokuz eşit taksit                   1,07

Oniki eşit taksit                    1,10

Onsekiz eşit taksit               1,15  katsayısı ile çarpılarak bulunan tutarlar taksit sayısına bölünmek süretiyle ikişer aylık taksitler halinde ödeme imkanı sağlanacaktır.

SGK BORÇ YAPILANDIRMA BAŞVURU SÜRESİ                   01/10/2014-31/12/2014

SGK BORÇ YAPILANDIRMA ÖDEME SÜRESİ                 01/10/2014-31/01/2015 (1.taksit ödemesi)

6-YABANCILARIN SİGORTALILIĞI

Türkiye ile Sosyal Güvenlik anlaşması OLMAYAN yabancı uyruklu kişiler çalışmaları halinde en fazla 3 ay süreyle Türk Sosyal Güvenlik Sistemi dışında kalacaktır. Bir başka deyişle yurtdışından gelen yabancı uyruklu kişiler en fazla 3 ay sigortasız çalıştırılabilecektir.

7-DOĞUM BORÇLANMASI HAKKINDA

Doğum borçlanmasının kapsamı, 4/a, 4/b ve 4/c li kadın sigortalıların üç doğumla sınırlı olmak üzere her doğumdan sonra ki iki yıla kadar süreleri borçlanabilecekleri kadar genişletilmiştir. Artık, Bağ-Kurlular da doğum borçlanması yapabilecektir.  Sigortalı olduktan sonra doğum yapan kadınlar, çocuklarının yaşaması şartı ile doğumdan sonra çalışmadıkları iki yıla kadar olan süreyi borçlanabileceklerdir. Ancak, sigortalılık öncesi doğumları borçlanmak yine mümkün olmamaktadır.

Ayrıca, Tüp bebek ödemelerinde 3 denemeye kadar SGK tarafından masraflar karşılanacaktır. Yardımcı üreme yöntemi tedavisinde katılım payı ilk denemede % 30, ikinci denemede % 25, üçüncü denemede % 20 oranında uygulanacaktır.

Üst üste 6 ay çekilemeyen emekli maaşlarının durdurulması 12 aya çıkartılmıştır.

6552 sayılı kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde gelir testine başvuranların; gelir testi sonuçları 01/01/2012 tarihinden geçerli olacaktır. Gelir testi sonucu gelirleri asgari ücretin 1/3 ünden az olanların Genel Sağlık Sigortası prim borçları tamamen silinecektir.

Borç  türü bazında ana parası 100 TL nin altında olan SGK borçları tamamen silinecektir.

8- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ

İşverenlerin çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirilecektir. Çalışan sayısına bakılmaksızın tehlikeli ve az tehlikeli sınıftaki iş yerleri ile 9 ve daha az çalışanı olan çok tehlikeli iş yerlerinin “Diğer sağlık personeli çalıştırma” zorunluluğu kaldırılmıştır.

10 dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ilan edilen eğitimleri tamamlaması şartı ile İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı tarafından verilecek hizmetleri verme hakkı getirilmiştir. Ancak, bu işverenler “işe giriş, periyodik muayeneler ve tetkikleri yapamayacaktır. Kişi sınırlamasında, çırak ve stajyerler dikkate alınmayacaktır.

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacakların, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamayacağı hükme bağlanmıştır. İşçiler için iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak alınması gereken sağlık raporlarının işyeri hekimlerinden alınması zorunlu tutulmuştur. Ancak, 10 dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli işyerleri için ise çalışanlar için alınacak iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin sağlık raporlarının kamu hizmeti sunucularından veya aile hekimlerinden de alınabilmesi hakkı getirilmiştir.

9- DİĞER DÜZENLEMELER

Şirketler sermayelerini asgari tutara artırmaları için son gün 11/12/2014 dür. Kanunun 134. maddesi ile 6102 sayılı kanuna eklenen geçici 10. madde eklenmiştir. Yapılan düzenleme ile,

14/02/2014 tarihine kadar TTK hükümlerine göre yapılması gereken sermaye artırımlarını herhangi bir nedenle yapmamış olan şirketler hakkında asgari sermaye şartını bu maddenin yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde (Son tarih 11/12/2014) yapmaları halinde fesih işlemi uygulanmayacaktır.  Sermaye artırımına bulunmadığı gerekçesi ile Ticaret Sicil memurluklarından kayıtları resen silinen şirketler de belirlenen tarihe kadar artırım yapmaları halinde kayıtları yeniden resen oluşturulacaktır.

ANONİM ŞİRKETLERDE ASGARİ SERMAYE                           :              50.000 TL

LİMİTED ŞİRKETLERDE ASGARİ SERMAYE                           :              10.000 TL

İDARİ PARA CEZALARI :

Sigara içilmesi yasak yerlerde tütün mamulleri tüketenlere verilen idari para cezaları HARİÇ olmak üzere, 31 Aralık 2013 Tarihinden önce idari yaptırım kararı verildiği halde bu kanunun yayımlandığı tarih itibari ile ilgilisine tebliğ edilmemiş olan ve genel bütçeye gelir kaydı gereken ve her bir kabahat için 120 TL altında kalan idari para cezaları tebliğ edilmeyecek, tebliğ edilenlerin alacaklarının tahsilinden vazgeçilecektir. 120 TL ve altındaki Trafik Para Cezaları silinecektir. 6183 S.Kanun kapsamında 50 TL aşmayan asıl alacaklar ile bunlara bağlı faiz vb. alacakların tutarı 100 TL aşmayanların TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLECEKTİR.

Araç muayenelerini zamanında yaptırmamış olanlar, 31 Aralık 2014 e kadar araç muayenesini yaptırırsa aylık yüzde 5 ceza yerine kanunun yayımlandığı tarihe kadar enflasyon farkını, yayımını izleyen aylarda ise aylık yüzde 1 farkı ödeyecektir.

KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN(ŞİRKETLER) ÇOK ÖENLİ BÖLÜM (KASA AFFI)

Kayıtlarda yer aldığı halde, işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların düzeltilmesi, 31 Aralık 2013 Tarihi itibari ile şirketlerden ortakların çektikleri paralar kasada kayıtlı ancak fiilen olmayan paralarla ilgili düzeltme yapılabilecek (Söz konusu tutarların 31/12/2013 Tarihli Bilançoda yer alma zorunluluğu vardır)

Bunun için % 3 oranında vergi ödenmesi yeterli olacaktır. Bu uygulamada vergiye konu olacak matrah (131-Ortaklardan Alacaklar-331-Ortaklara Borçlar) hesapları karşılaştırılarak net kalanı esas alınacaktır.

Bu uygulama, sadece bilanço esasına göre defter tutan Kurumlar vergisi mükelleflerini kapsar. Yani şahıs bilanço işletmeleri kapsam dışındadır.  

Kurumlarca, kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar (31/12/2014) beyan edilen ve üzerinde % 3 oranında hesaplanan vergi beyanname verme süresi içerisinde defaten ödenir.

Bu kapsamda ödenen vergiler herhangi bir şekilde gider yazılamaz ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilmez.

Bulunacak olan farkların muhasebeleştirilmesi ise şöyle olacaktır.

—————————Beyannamenin verildiği tarih—————————————-

689-DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR

(6552 Sayılı Kanunun 74.maddesi)

(Kanunen Kabul Edilmeyen Gider)

                                                            100-KASA

                                                            131-231 ORTAKLARDAN ALACAKLAR   

—————————————–/—————————————————————-

Hesaplanan verginin tahakkuku

—————————————/——————————————————————

689-DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR

(6552 sayılı kanunun 74.maddesi)

(Kanunen Kabul edilmeyen gider)

                                                                          360- ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR

—————————————/——————————————————————-

Sevgili dostlar,

Her ne kadar bu torba yasa beklentileri (Şahsım adına) karşılamasa da yine de vergi mükelleflerine borçların yapılandırılması anlamında ciddi katkılar sağlayacağı görüşündeyim. Bu sebeple, borcu olan vergi mükelleflerinin veya şahısların, yasada belirtilen ilgili yerlere başvurularını yapmalarının faydalı olacağı kanaatindeyim.

KASA AFFI, bölümü ise bana göre tam bir muammadan ibarettir. Çünkü, daha önceden de yapılmış olan bu ve buna benzer uygulamalarda;

En azından bu uygulamanın yapılması durumunda ilgili dönemlerin incelenmeyeceği belirtilmiştir. Bu kanunda görülüyor ki,  bu maddeden faydalan mükelleflerin incelemeye konu olup olmayacağı hususu belirtilmemiştir.

Ayrıca, gerek enflasyon muhasebesi uygulamasında, gerekse 5811 S. Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması hakkında ki kanun da ve 6111 Sayılı yine borçların yapılandırılması ve stok affı vb. konuları içeren kanunda da, kayıtlarda görüldüğü halde işletmede fiilen yer almayan bu kasa ve ortaklardan alacaklar hesaplarının düzeltilmesi sonucu, şirketlerin ÖZ KAYNAKLAR bölümü ciddi bir şekilde azalmakta ve hatta eksi bakiyeye bile düşmektedir.

Bu durum, şirket bilançolarını Banka ve Diğer Kurum ve Kuruluşlar nezdinde çok kötü göstermekte ve işletmeleri kaynak yaratma açısından ciddi sıkıntılara sürüklemektedir.  Her ne kadar Beyannamelerde Kanunen Kabul Edilmeyen Gider olarak yazılsa da,  590-591 nolu Dönem Net Karı/Zararı hesabında reel olmayan rakamlar gözükmektedir.

 

Mehmet MOLLAİSMAİLOĞLU      

Mali Müşavir – Bağımsız Denetçi

 

NOT : Bu makale internet veya yazılı ortamda kaynak belirtilmeden yayımlanamaz. Yayımlayanlar hakkında yasal işlem başlatılır. 


Yorumları Görüntüle
Hiç yorum yapılmamış.