DUYURULAR
MEHMET MOLLAİSMAİLOĞLU Tarafından Tarihinde yazıldı
Bu yazı 1.341 defa okundu

01/01/2013 Tarih İtibari ile Damga Vergisi Kanununa Ekli (1) Sayılı Tabloda Yer Alan Kağıtlara Uygulanan Nispi Vergi Oranları ve Maktu Vergi Tutarları ile Her Bir Kağıttan Alınacak Damga Vergisinin Üst Sınırları


(1) SAYILI TABLO

Damga Vergisine Tabi Kağıtlar

I. Akitlerle ilgili kağıtlar   
A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar: 
1.Mukavelenameler,  taahhütnameler ve temliknameler

(Binde 9,48)

2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine görekira bedeli üzerinden)

(Binde 1,89)

3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri

(Binde 9,48)

4. Tahkimnameler ve sulhnameler

(Binde 9,48)

5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil)

(Binde 1,89)

6. (Değişik: 5766/10-b md.) (Yürürlük: 6/6/2008) Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler

(Binde 1,89)

B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar: 
1. Tahkimnameler

(39,65 TL)

2. Sulhnameler

(39,65 TL)

3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri (Belli parayı ihtiva edenler dahil)

(222,40 TL)

II. Kararlar ve mazbatalar  
1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları:
 a) Belli parayı ihtiva edenler

(Binde 9,48)

 b) Belli parayı ihtiva etmeyenler

(39,65 TL)

2. (Değişik : 5766/10-c md.) (Yürürlük : 6/6/2008) İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları

(Binde 5,69)

 III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar 
1. Ticari ve mütedavil senetler:
a) Emtia senetleri:
    aa) Makbuz senedi (Resepise)

(13,95 TL)

    ab) Rehin senedi (Varant)

(8,25 TL)

    ac) İyda senedi

(1,55 TL)

    ad) Taşıma senedi

(0,65 TL)

b) Konşimentolar

(8,25 TL)

c) Deniz ödüncü senedi

(Binde 9,48)

d) İpotekli borç senedi, irat senedi

(Binde 9,48)

 2. Ticari belgeler:
 a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri

(13,95 TL)

 b) Resmi  dairelere ve bankalara ibraz edilen  bilançolar ve işletme hesabı özetleri:
    ba) Bilançolar      (30,60 TL)
    bb) Gelir tabloları

(14,85 TL)

    bc) İşletme hesabı özetleri

(14,85 TL)

c) Barnameler

(1,55 TL)

d) Tasdikli manifesto nüshaları

(6,20 TL)

e) Ordinolar

(0,65 TL)

f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları

(6,20 TL)

 IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar  
1. Makbuzlar:
a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmetalımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil)nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve

belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu

ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına

açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya

emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar

(Binde 9,48)

b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı,ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat vebenzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan

paralar (Ek: 5766/10-ç md.) (Yürürlük: 6/6/2008) (avans olarak

ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden

ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari

hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye

olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar

 

(Binde 7,59)

c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu  mahiyetteki senetler

(Binde 7,59)

d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen  paralar için düzenlenen makbuzlar

(Binde 7,59)

2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir):
a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilenliste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için 

(0,65 TL)

b) Vergi beyannameleri:
    ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri

(39,65 TL)

    bb)  Kurumlar vergisi beyannameleri

(53,00 TL)

    bc)  Katma değer vergisi beyannameleri

(26,25 TL)

    bd) Muhtasar beyannameler

(26,25 TL)

    be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisibeyannameleri hariç)

(26,25 TL)

c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler

(53,00 TL)

d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler

(19,55 TL)

e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri

(19,55 TL)

f) (Ek:5838/15 md.)(Yürürlük: 28/2/2009) Elektronik ortamda birlikte verilen muhtasar beyanname ve sigortaprim bildirgesinden  sadece muhtasar beyanname için

(31,15 TL)

3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelereibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri.

(0,65 TL)

 

 

 

 

 


Yorumları Görüntüle
Hiç yorum yapılmamış.